ราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษคดีพืชกระท่อม 121 ราย อีกกว่า 1,000ราย ทำผิดคดีอื่นด้วย

ราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษคดีพืชกระท่อม 121 ราย อีกกว่า 1,000ราย ทำผิดคดีอื่นด้วย
มติชน
24 สิงหาคม 2564 ( 13:21 )
10
ราชทัณฑ์ พร้อมปล่อยนักโทษคดีพืชกระท่อม 121 ราย อีกกว่า 1,000ราย ทำผิดคดีอื่นด้วย

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม  รายงนข่าวจากรมราชทัณฑ์ ระบุว่า กรมราชทัณฑ์พร้อมปล่อยตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2564 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงทำให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เป็นวันแรก โดยมีการยกเลิกฐานความผิดที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม จากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ส่งผลให้บทกำหนดโทษเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งผลต่อคำพิพากษาและการลงโทษจำเลย กล่าวคือ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น หากยังรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง

 

 

กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า การที่พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินจำคุกในฐานความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมจะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวพ้นโทษ หรือพิจารณาโทษจำคุกใหม่ตามแต่กรณี โดยผู้ต้องขัง ทั้งกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว จะได้รับการปล่อยตัว ส่วนในรายที่กระทำความผิดคดีอื่นร่วมด้วย หากเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี จะยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ส่วนนักโทษเด็ดขาด จะได้รับการพิจารณาออกหมายจำคุกฉบับใหม่แทนหมายเดิม

 

 

ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการส่งรายชื่อและคำร้องของผู้ต้องขังไปยังศาลที่ออกหมายจำคุก เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

รายงานข่าวระบุว่า ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่กระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมในเรือนจำและทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 1,297 ราย (เป็นนักโทษเด็ดขาด 1,038 ราย และผู้ต้องขังระหว่างฯ 259 ราย) โดยเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมคดีเดียว และจะได้รับการปล่อยตัว จำนวน 121 ราย (เป็นนักโทษเด็ดขาด 20 ราย และผู้ต้องขังระหว่างฯ 101 ราย) ซึ่งอยู่ระหว่างรอหมายศาลเพื่อปล่อยตัว

 

 

และที่กระทำความผิดคดีอื่นร่วมด้วย จำนวน 1,176 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและออกหมายจำคุกฉบับใหม่

 

 

ทั้งนี้ การปล่อยตัวผู้ต้องขังทุกราย เป็นไปตามแนวทางการปล่อยตัวผู้พ้นโทษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งกระบวนการตรวจหาเชื้อ กักโรค รักษา และการกักตัว โดยผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาทุกรายจะต้องปลอดเชื้อ และต้องไม่มีการปล่อยตัวผู้พ้นโทษที่ติดเชื้อเพื่อทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยเด็ดขาด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง