รีเซต

DELTA ทุ่ม 3 พันล. สร้างโรงงานใหม่ เสร็จมิ.ย.68

DELTA ทุ่ม 3 พันล. สร้างโรงงานใหม่ เสร็จมิ.ย.68
ทันหุ้น
1 ธันวาคม 2566 ( 17:22 )
53
DELTA ทุ่ม 3 พันล. สร้างโรงงานใหม่ เสร็จมิ.ย.68

#DELTA #ทันหุ้น - บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการดังนี้

1. อนุมัติการซื้อเครื่องจักรจากบริษัท Cyntec Electronics (Suzhou) Co., Ltd. ซึ่งเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกับบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

 

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ : ไตรมาส 4 ปี 2566

 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้ขาย : บริษัท Cyntec Elcctronics (Suzhou) Co., Ltd. บริษัทย่อยของ Delta Electronics, Inc (DEI) ที่ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

DEI เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 DEI ถือหุ้นในบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 64 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ

 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทในเครือซึ่งถือเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศดณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปีดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยงใดๆ กับบุคคลเกี่ยวโยงข้างต้นภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อน

วันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติการทำธุรกรรมนี้

 

รายละเอียดของรายการ

ㆍ ประเภทรายการ : การซื้อเครื่องจักร

ㆍ มูลค่ารายการ : มูลค่าสิ่งตอบแทนประมาณ 67.22 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 1.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ㆍ ขนาดรายการ : คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ㆍแหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ㆍ เงื่อนไขการชำระเงิน : ภายใน 70 วันหลังจากได้รับเครื่องจักร

 

5. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

เพื่อขยายกำลังการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Components Business Group (CPBG)

 

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

1. นาย เคอ จื่อ ชิง และ

2. นายจาง ช่าย ซิง

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบรายใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการแต่ประการใด

 

2. อนุมัติการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่(โรงงานเวลโกรว์ 3 และ 4) ในพื้นที่เดิมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วัน เดือน ปี ที่ก่อสร้าง – คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปี 2566 และจะแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2568

 

ขนาดและที่ตั้งของที่ดิน

- โรงงานเวลโกรว์ 3 : อาคาร 4 ชั้น ขนาด 36,000 ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

- โรงงานเวลโกรว์ 4 รวมอาคารจอดรถ : อาคาร 4 ชั้นและอาคารจอดรถ 7 ชั้น ขนาด 64,000ตารางเมตร ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา

มูลค่ารายการ - ประมาณ 3,000 ล้านบาท

 

ขนาดของรายการ - ประมาณร้อยละ 2.75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ผู้รับเหมาก่อสร้าง-ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- เงื่อนไขการชำระเงิน – ตามความคืบหน้าของงาน

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจดทะเบียนจะได้รับ - ขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของกลุ่มธุรกิจพาวเวอร์ซัพพลาย (PSBG) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์พัดลมอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการความร้อน (FMBG) และกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (CPBG)

 

แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินหมุนเวียนจากการคำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการขนาดเล็กไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง