รีเซต

THG ลงทุน 26 ล. ตั้งบริษัทในสิงคโปร์

THG ลงทุน 26 ล. ตั้งบริษัทในสิงคโปร์
ทันหุ้น
7 ธันวาคม 2566 ( 18:00 )
49
THG ลงทุน 26 ล. ตั้งบริษัทในสิงคโปร์

#THG #ทันหุ้น- บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ธนบุรี พาร์ทเนอร์ จำกัด

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 4 ธันวาคม 2566

ที่ตั้ง : ประเทศสิงคโปร์

ทุนจดทะเบียน : ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 26 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566)

ทุนชำระแล้ว : ชำระหุ้นครั้งแรกขั้นต่ำ 50% คิดเป็นเงิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

คณะกรรมการบริษัท : 1. นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์

2. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

3. นางสาวอัญชลี ชวลิตจารีธรรม

4. Miss Chua Yi Xuan Patria

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของ THG

วัตถุประสงค์ : รองรับการลงทุนโครงการในต่างประเทศของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

 

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม บจ./ป. 11-00ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนทศ และการ ปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง