รีเซต

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ทรัสต์เพื่อธุรกรรมตลาดทุน ให้ยืดหยุ่น-มีประสิทธิภาพขึ้น

ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ทรัสต์เพื่อธุรกรรมตลาดทุน ให้ยืดหยุ่น-มีประสิทธิภาพขึ้น
ทันหุ้น
20 ธันวาคม 2564 ( 13:22 )
65
ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ทรัสต์เพื่อธุรกรรมตลาดทุน ให้ยืดหยุ่น-มีประสิทธิภาพขึ้น

ทันหุ้น - ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตามแนวทางโครงการ Regulatory Guillotine โดยยังสามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามแนวทางโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินผ่านการดูแลของทรัสตีได้ โดยยังคงระดับการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์มีสาระสำคัญดังนี้

 

(1) การกำหนดแนวการปฏิบัติกลาง สำหรับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน จากปัจจุบันที่มีข้อกำหนดเฉพาะของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแต่ละรูปแบบ

 

(2) คุณสมบัติของทรัสตี เช่น เพิ่มให้บริษัทจำกัด หรือ บริษัท มหาชน จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ กลุ่มของสถาบันการเงิน สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้ และปรับปรุงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของทรัสตีเป็นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนด้วย โดยเทียบเคียงได้กับทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการดำรงเงินกองทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (บลจ.)

 

(3) กำหนดระบบงานของทรัสตีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่ทรัสตีบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน และในกรณีที่ทรัสตีจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทน บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง