รีเซต

กกต.เปิดรับสมัคร 'เลขาฯคนใหม่' คุณสมบัติแน่น ต้องเป็นกลางทางการเมือง เงินเดือน 2.2 แสนบ.

กกต.เปิดรับสมัคร 'เลขาฯคนใหม่' คุณสมบัติแน่น ต้องเป็นกลางทางการเมือง เงินเดือน 2.2 แสนบ.
มติชน
29 ธันวาคม 2564 ( 11:47 )
50
กกต.เปิดรับสมัคร 'เลขาฯคนใหม่' คุณสมบัติแน่น ต้องเป็นกลางทางการเมือง เงินเดือน 2.2 แสนบ.

กกต.เปิดรับสมัคร ‘เลขาฯคนใหม่’ 10-28 ม.ค. กำหนดคุณสมบัติแน่น ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง- ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง รับเงินเดือนสูงสุด 2.2 แสนบาท

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามประกาศกกต. เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. แทนพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการกกต.ฯ ที่ได้ลาออกไป โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม-28 มกราคม 2565 ที่ชั้น 2 ห้อง 203 สำนักงานกกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ (ในวันเวลาราชการ) สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th

 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการกกต.

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร อาทิ จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้งและมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำรงตำแหน่ง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร อาทิ จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ไม่ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เป็นต้น ทั้งนี้ ตำแหน่งเลขาธิการกกต.มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งแต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ส่วนอัตราเงินเดือน 97,900 – 150,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บาท

 

และในวันเดียวกันนั้นนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการฯรักษาการแทนเลขาธิการกดต. ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครเลขาธิการกกต.คนใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง