รีเซต

ครม.รับฟังความเห็น ก.เกษตรฯ หลังเสนอกรอบเจรจา ก่อนเข้าร่วมประชุม รมต.อาเซียนด้านเกษตร

ครม.รับฟังความเห็น ก.เกษตรฯ หลังเสนอกรอบเจรจา ก่อนเข้าร่วมประชุม รมต.อาเซียนด้านเกษตร
มติชน
23 มิถุนายน 2563 ( 15:23 )
43
ครม.รับฟังความเห็น ก.เกษตรฯ หลังเสนอกรอบเจรจา ก่อนเข้าร่วมประชุม รมต.อาเซียนด้านเกษตร

ครม. รับฟังความเห็นก.เกษตรฯ หลังเสนอกรอบเจรจาก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเรื่องของมาตรฐานการเกษตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยในเดือนนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้และจะต้องมีการเจรจาในเรื่องมาตรฐานและการตรวจสอบ และการรับรองระบบสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของอาเซียน ซึ่งการเจรจาจะต้องมีการวางกรอบการเจรจาไว้ ดังนั้น ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เข้ามาขอความเห็นชอบจาก ครม. โดยกรอบเจรจาที่จะมีการพูดคุยในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อต้องการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 

สำหรับ สาระของกรอบเจรจา ประกอบด้วย 1.กำหนดหรือพิจารณามาตรฐานของอาเซียนด้านระบบการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง ในระดับฟาร์ม และกฎระเบียนที่เกี่ยวข้อง 2.กำหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองระบบการผลิต หรือสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 3.พัฒนากลไลปัญหาของอาเซียนและปฏิบัติตามความตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้การยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกในภูมิภาค

 

นอกจากนี้ ในส่วนของข้อปฏิบัติการที่นอกเหนือจากที่เสนอไป อาทิ วิธีการระงับของพิพาท ความโปร่งใส การเพิ่มบทบาทของอาเซียน และประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร ซึ่งกรอบเจรจานี้ ในส่วนของรายละเอียดจะมีการหารือในที่ประชุมอาเซียน และหากเจรจาจะทำความตกลงดังกล่าว การจัดทำความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะต้องนำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. ให้พิจารณาก่อน

 

อย่างไรก็ตาม หากความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดผลผูกพัน​ทางกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเข้าตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญ หรือหากเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายเพิ่มเติม หรืออาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และการค้าการลงทุนก็เข้าข่ายมาตรา 178 ก็จะต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมรัฐสภา เพื่อขอความเห็นชอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง