รีเซต

เซ็นแล้ว! "อัศวิน" ห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" เริ่ม 10-20 เม.ย.ทั่วกรุง ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

เซ็นแล้ว! "อัศวิน" ห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" เริ่ม 10-20 เม.ย.ทั่วกรุง ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น
มติชน
9 เมษายน 2563 ( 17:02 )
311
เซ็นแล้ว! "อัศวิน" ห้ามขาย "เหล้า-เบียร์" เริ่ม 10-20 เม.ย.ทั่วกรุง ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

 

กทม. เมื่อวันที่ 9 เมษายน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (ค) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

 

1.ให้ยกเลิกข้อ 21 และ 22 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

 

2.ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

     2.1 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.01 น. ถึงเวลา 22.00 น. และเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และโรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้)

     2.2 ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิด ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

 

3.ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

 

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้จำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้ไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (ค) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง