TrueID

ประกันสังคมคนพิการ ได้สิทธิอะไรบ้าง

ประกันสังคมคนพิการ ได้สิทธิอะไรบ้าง
TNN ช่อง16
26 พฤศจิกายน 2564 ( 10:31 )
68
ประกันสังคมคนพิการ ได้สิทธิอะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่สมาชิกประกันสังคมที่ประชาชนทั่วไปควรจะได้รับ ทั้งเจ็บป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร ว่างงาน นอกจากนี้ยังได้สิทธิกรณีทุพพลภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิที่ควรจะได้รับอีกด้วย วันนี้ TNN ขอพาทุกคนเข้าไปเจาะลึกสิทธิทุพพลภาพของประกันสังคมว่าจะได้รับสิทธิอะไรกันบ้าง


ทุพพลภาพ หมายถึง

การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ หรือร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด ดังนี้


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิกรณีทุพพลภาพ

- เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนทุพพลภาพ 


ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ มีดังนี้
1.  เงินทดแทนการขาดรายได้ 

- กรณีทุพพลภาพรุนแรง ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

- กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรง ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศฯกำหนด


  • 2.  ค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้
    กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  สถานพยาบาลของรัฐ 
    - ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
    - ผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรค (DRGs)
    กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  สถานพยาบาลของเอกชน
    - ผู้ป่วยนอก จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
    - ผู้ป่วยใน จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท
    3. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
    4. ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็นผู้ทุพพลภาพ
    5. ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ประกาศฯกำหนด

  • ค่าทำศพ
    1. กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าทำศพ 40,000 บาท
    2. เงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตายผู้มีสิทธิได้รับดังนี้
    - ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยสองเดือน
    - ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ยหกเดือน

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนมีดังนี้ (กรณียื่นคำขอฯเพื่ออนุมัติให้เป็นทุพพลภาพ)
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)
- ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพ
- สำเนาเวชระเบียน
-  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน มีดังนี้ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)


หลักฐานเพื่อขอรับค่าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ มีดังนี้ 
- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01) หรือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีอวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (สปส. 2-09)
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ฯที่ใช้)
- หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

หลักฐานขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ (กรณีผู้ทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรืองมีดังนี้
-  แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01       

-  ใบรับรองแพทย์
- ใบเสร็จรับเงิน
- หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับค่ารถพยาบาล/พาหนะรับส่ง/ (กรณีทุพพลภาพเป็นผู้ยื่นเรื่องมีดังนี้ 
- แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม สปส. 2-01
- ใบรับรองแพทย์
- หลักฐานอื่นๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ขอเพิ่มเติม

โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน มีดังนี้ 

  1. 1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมใกล้เคียง
  2. 2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน นัดตรวจร่างกายผู้ประกันตนเพื่อประเมินการสูญเสีย โดยแพทย์ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและเสนอคณะกรรมการการแพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. 3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ประกันตนที่ยื่นคำขอฯ
  4. 4. พิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพรุนแรงเป็นรายเดือนตลอดชีวิต 
  5. **กรณีทุพพลภาพไม่รุนแรงจะพิจารณาสั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศกำหนด ซึ่ง- สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ 
  6. 5. กรณีผู้ทุพพลภาพมีความจำเป็นที่จะขอรับเป็นเงินสดหรือธนาณัติ ให้แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง