รายงานหน้า2 : กกต.เคาะคุณสมบัติ ศึกชิง‘นายกอบจ.’ทั่วปท.

รายงานหน้า2 : กกต.เคาะคุณสมบัติ ศึกชิง‘นายกอบจ.’ทั่วปท.
มติชน
14 พฤศจิกายน 2563 ( 12:02 )
75
รายงานหน้า2 : กกต.เคาะคุณสมบัติ ศึกชิง‘นายกอบจ.’ทั่วปท.

หมายเหตุ – รายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองคุณสมบัติอย่างเป็นทางการแล้วดังนี้

 

ภาคเหนือ

เชียงราย
หมายเลข 1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง : อดีต ส.ว.เชียงราย อิสระ หมายเลข 2 น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ : อิสระ หมายเลข 3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ : เพื่อไทย
เชียงใหม่
หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ ส.ว.ก๊อง : เพื่อไทย หมายเลข 2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ : เชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ : เชียงใหม่ก้าวใหม่ หมายเลข 4 นายบดินทร์ กินาวงค์ : ประชารัฐเชียงใหม่ หมายเลข 5 นายวสันต์ วัชวงษ์ : อิสระ หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ : อิสระ
ลำพูน
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ : อิสระ หมายเลข 3 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน : อิสระ หมายเลข 4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม : อิสระ หมายเลข 5 นายขยัน วิพรหมชัย : อิสระ
แม่ฮ่องสอน
หมายเลข 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ : อดีตนายก อบจ.หมายเลข 3 นายอำนาจ แสงสกาย : ชมรมเครือข่ายม้ง หมายเลข 4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ : อิสระ หมายเลข 5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ : อิสระ
ลำปาง
หมายเลข 1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว : อนาคตลำปาง หมายเลข 3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ : อิสระ หมายเลข 4 นายดาชัย เอกปฐพี : พลังลำปาง หมายเลข 5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ : อิสระ หมายเลข 6 นายจินณ์ ถาคำฟู : อิสระ
พะเยา
หมายเลข 1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายณรงค์ นามวงค์ : อิสระ หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า : ฮักพะเยา หมายเลข 4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล : อิสระ
แพร่
หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ : ฮักเมืองแป้ หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย : คนฮักเมืองแป้ หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ : คณะก้าวหน้า
น่าน
หมายเลข 1 นายพิชิต โมกศรี : อิสระ หมายเลข 2 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก : อิสระ หมายเลข 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ : อดีต ปธ.สภา อบจ.น่าน หมายเลข 4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ : อดีต ส.ว.น่าน หมายเลข 5 นายธนโชติ ยังขนุนพงศ์ : อิสระ
พิจิตร
หมายเลข 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ : พัฒนาจังหวัดพิจิตร หมายเลข 2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ : เรารักพิจิตร หมายเลข 3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ : ศิษย์หลวงพ่อเพชร หมายเลขที่ 4 นายมาโนชย์ วัฒนประสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นางพัฒนียา มูละ : อิสระ
พิษณุโลก
หมายเลข 1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ : อิสระ หมายเลข 2 นายณชพล พลอาสา : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ : พลังพิษณุโลก หมายเลข 4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข : อิสระ หมายเลข 5 นายปณต รุจนาญาณิน : อิสระ หมายเลข 6 นางสาวยลดา ช่างพินิจ : อิสระ
สุโขทัย
หมายเลข 1 นายมนู พุกประเสริฐ : อิสระ หมายเลข 2 นายวิรัตน์ วิริยะ : อดีต ส.อบจ.เขต 1
เพชรบูรณ์
หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด : อิสระ หมายเลข 2 นายสมพร คำเนียม : อิสระ หมายเลข 3 นางอัษมา ราชสาร์ณ : อิสระ หมายเลข 4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ : คณะก้าวหน้า
อุตรดิตถ์
หมายเลข 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา : อิสระ หมายเลข 3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต : อิสระ หมายเลข 4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล : คณะก้าวหน้า
ตาก
หมายเลข 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางศิริกุล อนุตรพงษ์ : พัฒนาตาก หมายเลข 3 นายคริษฐ์ ปานเนียม : คณะก้าวหน้า หมายเลข 4 นายดิฐชัย ฉันติกุล : อดีตรองนายก อบจ.
กำแพงเพชร
หมายเลข 1 นายสุนทร รัตนากร : กลุ่มหมอทร หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร : อิสระ หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ : คณะก้าวหน้า

 

ภาคใต้

นครศรีธรรมราช
หมายเลข 1 นายอำนวย ยุติธรรม : นครประชารัฐ หมายเลข 2 นางกนกพร เดชเดโช : พลังเมืองนคร หมายเลข 3 นายอนันต์ ทองอุ่น : ทิศทางใหม่ หมายเลข 4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ : นครก้าวหน้า หมายเลข 5 นายนนทิวรรธิ์ นนทภักดิ์ : อิสระ หมายเลข 6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน : คนรักเมืองคอน หมายเลข 7 นายพิชัย บุณยเกียรติ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 8 นายพงษ์ฐกร ไพริน
พังงา
หมายเลข 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม : คณะก้าวหน้าพังงา หมายเลข 2 นายธราธิป ทองเจิม : ร่วมสร้างพังงา หมายเลข 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช : อดีตนายก อบจ.
กระบี่
หมายเลข 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล : อดีตนายก อบจ.
ภูเก็ต
หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ : คนบ้านเรา หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ : ภูเก็ตหยัดได้ หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ : คณะก้าวหน้าภูเก็ต หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร : ภูเก็ตปุ้นเต่ หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ : อิสระ
นราธิวาส
หมายเลข 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายรำรี มามะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายคอยรูซามัน มะ : คณะก้าวหน้า
ตรัง
หมายเลข 1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ : กิจปวงชน หมายเลข 2 นายสาธร วงศ์หนองเตย : ตรังพัฒนาเมืองตรัง หมายเลข 3 นายภูผา ทองนอก : ตรังก้าวใหม่
ชุมพร
หมายเลข 1 นายลิขิต ศรีชาติ : ผึ้งงาน หมายเลข 2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายนพพร อุสิทธิ์ : อดีตประธานสภา อบจ.
ระนอง
หมายเลข 1 นายธนากร บริสุทธิยาณี : รวมพลังระนอง หมายเลข 2 นายชัยพัฒน์ เศรษฐยุกานนท์ : ระนองก้าวหน้า หมายเลข 3 นายสมมารถ จำปาดะ : อิสระ
สุราษฎร์ธานี
หมายเลข 1 นายวิเชียร จันทร์บัว : อิสระ หมายเลข 2 นายชุมพล กาญจนะ : อดีต ส.ส. หมายเลข 3 นายมนตรี เพชรขุ้ม : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร : อิสระ หมายเลข 5 นางจิราวรรณ สารสิทธิ์ : อิสระ หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว : อดีตนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมายเลข 7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ : ก้าวหน้าสุราษฎร์ธานี
พัทลุง
หมายเลข 1 นายภุชงค์ วรศรี : อดีตประธานสภา อบจ. หมายเลข 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ : อิสระ
สงขลา
หมายเลข 1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ : อิสระ หมายเลข 2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล : สงขลาประชารัฐ หมายเลข 3 นายไพเจน มากสุวรรณ : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 นางภัทราวรรณ ขำตรี : เพื่อสังคม
สตูล
หมายเลข 1 นายเกตุชาติ เกษา : พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ : สตูลสันติธรรม หมายเลข 3 นายนาวี พรหมทรัพย์ : อิสระ หมานเลข 4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล : เพื่อไทยอนาคตสตูล
ปัตตานี
หมายเลข 1 นายรุสดี สารอเอง : อดีต ส.จ. หมายเลข 2 นายเศรษฐ อัลยุฟรี่ : อดีตนายก อบจ.
ยะลา
หมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา : ยะลาพัฒนา หมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด : ยะลาประชารัฐ

 

ภาคอีสาน

นครราชสีมา
หมายเลข 1 นายสาธิต ปิติวรา : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล : ร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ หมายเลข 3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก : รักษ์โคราช หมายเลข 4 นายวิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ : อิสระ หมายเลข 5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ : อิสระ
ยโสธร
หมายเลข 1 นายวิเชียร สมวงศ์ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายสมหวัง จำปาหอม : อิสระ หมายเลข 3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี : คณะก้าวหน้า
กาฬสินธุ์
หมายเลข 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร : กาฬสินธุ์ต้องดีกว่านี้ หมายเลข 2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายกิตติพร อินทะสีดา : อิสระ
นครพนม
หมายเลข 1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ : ร่วมใจนครพนม หมายเลข 3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ : รวมพลังเพื่อไทย หมายเลข 4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง : อิสระ หมายเลข 5 นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ : อิสระ
มุกดาหาร
หมายเลข 1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ : รวมพลังพัฒนามุกดาหาร หมายเลข 4 นายวิริยะ ทองผา : อิสระ หมายเลข 5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ : อิสระ
อุดรธานี
หมายเลข 1 นายชวนนท์ ศิริบาล : อิสระ หมายเลข 2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายวิเชียร ขาวขำ : เพื่อไทยอุดรธานี
หนองคาย
หมายเลข 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร : รักหนองคาย หมายเลข 2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล : เพื่อไทยหนองคาย หมายเลข 3 นายกฤษภณ หล้าวงษา : คณะก้าวหน้า
ขอนแก่น
หมายเลข 1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ : อิสระ หมายเลข 2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ : อิสระ หมายเลข 3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต : อิสระ หมายเลข 4 นายอัษฎางค์ แสวงการ : มหานครขอนแก่น หมายเลข 5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ : อิสระ หมายเลข 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ : อิสระ หมายเลข 7 นายศรุต เบ้าจรรยา : อิสระ หมายเลข 8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ : อิสระ หมายเลข 9 พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ : อิสระ หมายเลข 10 นายนพดล สีดาทัน : อิสระ
มหาสารคาม
หมายเลข 1 นายทองหล่อ พลโคตร : มหาสารคามพัฒนา หมายเลข 2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ : พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 นายชยพล โบราณมูล : อิสระ หมายเลข 4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ : พรรคเพื่อไทย
บึงกาฬ
หมายเลข 1 นายอภิเดช รักษาโสม : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี : พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 นายนิพนธ์ คนขยัน : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 5 นายณัฐพล เนื่องชมพู : อดีต ส.ว.บึงกาฬ
สุรินทร์
หมายเลข 1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายมานพ แสงดำ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน : อิสระ หมายเลข 4 นายเมธี สอนจิตต์ : อิสระ หมายเลข 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร : สุรินทร์รวมใจ หมายเลข 6 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย : อิสระ หมายเลข 7 นายประดุจ มั่นหมาย
: อิสระ
หนองบัวลำภู
หมายเลข 1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย : อิสระ หมายเลข 3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ : กลุ่มรักหนองบัว หมายเลข 4 นางสาวจิรายุ สนามพล : อิสระ หมายเลข 5 นายรงศร โสภาบุตร : อิสระ หมายเลข 6 นายวิชัย สามิตร : พรรคเพื่อไทย
ศรีสะเกษ
หมายเลข 1 นายไชยยงค์ เวชกามา : อิสระ หมายเลข 2 นายชริน ไชยสิทธิ์ : อิสระ หมายเลข 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายวัชระ จันทราภาณุกร : อิสระ
ชัยภูมิ
หมายเลข 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ : อดีต ส.ส. หมายเลข 2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ : นายกสมาคมกีฬาฯชัยภูมิ หมายเลข 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ : น้องอดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสุชีพ เศวตกมล : อิสระ
อุบลราชธานี
หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 น.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ : คุณธรรม หมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ : อนาคตของชาวอุบล หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ : กลุ่มอุบลคนดี หมายเลข 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ : พรรคเพื่อไทย
อำนาจเจริญ
หมายเลข 1 นายสว่าง นาคพันธ์ : อิสระ หมายเลข 2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี : พลังอำนาจเจริญ หมายเลข 3 น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล : ภูมิใจไทอำนาจเจริญ หมายเลข 4 นายชัยศรี กีฬา : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นายพนม ประเสริฐศรี : อิสระ
เลย
หมายเลข 1 นายชวลิตย์ น้อยดี : อิสระ หมายเลข 2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง : อิสระ หมายเลข 3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช : อิสระ หมายเลข 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ : อดีตนายก อบจ.เลย กลุ่มพัฒนา หมายเลข 5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ : ทางสายใหม่เปลี่ยนเลย หมายเลข 6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง : อิสระ
ร้อยเอ็ด
หมายเลข 1 นายเอกภาพ พลซื่อ : อดีต ส.ส. หมายเลข 2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายมังกร ยนต์ตระกูล : พรรคเพื่อไทย
สกลนคร
หมายเลข 1 นายชัยมงคล ไชยรบ : คิดต่างสร้างเมือง หมายเลข 2 นายชูพงษ์ คำจวง : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นางกัญญาภัค ศิลปะรายะ : ตุ้มโฮมเมืองสกล หมายเลข 6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี : อดีตนายก อบจ.
บุรีรัมย์
หมายเลข 1 นายประเสริฐ เลิศยะโส : อิสระ หมายเลข 2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ : อิสระ หมายเลข 3 นายเพชร กีรติมาศ : อิสระ หมายเลข 4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร : อิสระ หมายเลข 5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ : อิสระ หมายเลข 6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล : อิสระ หมายเลข 7 นายสมเพียร แก้วศรีใส : อิสระ หมายเลข 8 นายภูษิต เล็กอุดากร : พรรคภูมิใจไทย

 

ภาคกลาง

พระนครศรีอยุธยา
หมายเลข 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ดร.นพดล อมรเวช : อิสระ
สมุทรปราการ
หมายเลข 1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย : สมุทรปราการก้าวหน้า หมายเลข 2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม : อิสระ หมายเลข 3 นายนำพล คารมปราชญ์ : ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 4 นายอำนวย รัศมิทัต : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 5 นายธัชชัย เมตโต : คณะก้าวหน้า
ลพบุรี
หมายเลข 1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย : อิสระ หมายเลข 2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข : อิสระ หมายเลข 5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ : รวมพลังพัฒนาลพบุรี
สิงห์บุรี
หมายเลข 1 นายอุดม จำปาสัก : อิสระ หมายเลข 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 3 นายสุรชัย บุญลือ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 4 นายสุรสาล ผาสุข : อดีต ส.ส.
ชัยนาท
หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นายสุรพงษ์ สะอาด : อิสระ
อ่างทอง
หมายเลข 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล : กลุ่มรักบ้านเกิด หมายเลข 2 นายโยธิน เปาอินทร์ : คณะก้าวหน้า
สระบุรี
หมายเลข 1 น.ส.ปานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ : อิสระ หมายเลข 2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล : อิสระ หมายเลข 3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย : อิสระ หมายเลข 4 นายวิทูลย์
แก้วสุวรรณ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นายสัญญา บุญ-หลง : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย : อิสระ หมายเลข 7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ : อิสระ หมายเลข 8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา : อิสระ
ชลบุรี
หมายเลข 1 นายวิทยา คุณปลื้ม : กลุ่มเรารักชลบุรี หมายเลข 2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง : คณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี หมายเลข 3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง : หัวหน้ากลุ่มชลบุรีก้าวหน้า หมายเลข 4 นายสภา พละวารี : อิสระ
สมุทรสาคร
หมายเลข 1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ : ทีมรักษ์สาคร หมายเลข 3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ : ทีมคนทำงาน หมายเลข 4 นายอวยชัย
จาตุรพันธ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี : ประชารัฐ สมุทรสาคร หมายเลข 6 นาย วรพงษ์ ชอบชื่น : อิสระ
สมุทรสงคราม
หมายเลข 1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ : ร่วมรัฐพัฒนา หมายเลข 2 นายประเสริฐศักดิ์ เติมธนะศักดิ์ : ร่วมใจพัฒนา หมายเลข 3 นายพิสิฐ เสือสมิง : รักถิ่นเกิด หมายเลข 4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย : คณะก้าวหน้า หมายเลข 5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ : ฅนทำงาน หมายเลข 6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี : เพื่อไทยเพื่อคนสมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี
หมายเลข 1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 นายสุนทร วิลาวัลย์ : อิสระ หมายเลข 4 นายอิสสรา วนิชชากร : อิสระ
สระแก้ว
หมายเลข 1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ : อิสระ หมายเลข 2 นายสมาน บูชารัตนชัย : อิสระ หมายเลข 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง : อิสระ
ฉะเชิงเทรา
หมายเลข 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ : แปดริ้วโฉมใหม่ หมายเลข 2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ : ฉะเชิงเทราก้าวไกล
จันทบุรี
หมายเลข 1 นายธนภณ กิจกาญจน์ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี : อนาคตจันท์ หมายเลข 3 นายมานะ ชนะสิทธิ์ : สุยจันท์
อุทัยธานี
หมายเลข 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี : อดีตนายก อบจ.
ปทุมธานี
หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง : คนรักปทุม หมายเลข 3 น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์ : อิสระ
นนทบุรี
หมายเลข 1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายฉลอง เรี่ยวแรง : พลังนนท์ หมายเลข 3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ : ผึ้งหลวง หมายเลข 4 นางพิมพร ชูรอด : อิสระ
ตราด
หมายเลข 1 นายสามารถ พงษ์วัน : อิสระ หมายเลข 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 3 นายประทีป เลขาพันธ์ : ตราดบ้านเรา หมายเลข 4 นายสังคม นิลฉวี : อิสระ หมายเลข 5 ดร.บรรจง กาญจนานิล : อิสระ
ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลข 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ : ประจวบโมเดล หมายเลข 2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล : พรรคเพื่อไทย
นครปฐม
หมายเลข 1 นายชัชวาล จันทะสาร : คณะก้าวหน้า หมายเลข 2 นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ : กลุ่มชาวบ้าน หมายเลข 3 นายกองโทพเยาว์
เนียะแก้ว : พลังแผ่นดิน หมายเลข 4 นายวินัย วิจิตรโสภณ : พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร : อิสระ หมายเลข 6 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ : อิสระ
นครสวรรค์
หมายเลข 1 นายศรัญ ฤกษ์รัตการ : พรรคก้าวไกล หมายเลข 2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ : พรรคเสรีรวมไทย หมายเลข 3 พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ : นครสวรรค์บ้านเรา
ราชบุรี
หมายเลข 1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว : นิวเจน หมายเลข 2 นางภรมน นรการกุมพล : ราชบุรีก้าวหน้า หมายเลข 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา : พัฒนาราชบุรี
ระยอง
หมายเลข 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ : คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง หมายเลข 4 นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร
เพชรบุรี
หมายเลข 1 นายชัยยะ อังกินันทน์ : รวมใจเพชร
กาญจนบุรี
หมายเลข 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ : พลังกาญจน์ หมายเลข 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ : พลังใหม่ หมายเลข 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล : NEXT กาญจนบุรี หมายเลข 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ : เมืองกาญจน์ก้าวใหม่
สุพรรณบุรี
หมายเลข 1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ : อิสระ หมายเลข 2 นางปารีณา แก้วทะชาติ : อิสระ หมายเลข 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : อดีตนายก อบจ. หมายเลข 4 นายเสน่ห์ บุณสุข : อิสระ
นครนายก
หมายเลข 1 นายวิเชษ บำรุงจิตร หมายเลข 2 นายสุรชัย ชูสกุล หมายเลข 3 น.ส.สมจิตต์ หนุนภักดี หมายเลข 4 น.ส.ภัทธา สินสืบผล หมายเลข 5 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร หมายเลข 6 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง