รีเซต

เช็กรายละเอียดหนังสือรับรอง "ผลสอบ ก.พ.65" ที่ผู้สอบ ก.พ.ต้องรู้!

เช็กรายละเอียดหนังสือรับรอง "ผลสอบ ก.พ.65" ที่ผู้สอบ ก.พ.ต้องรู้!
Ingonn
31 สิงหาคม 2565 ( 08:16 )
6.9K
1
เช็กรายละเอียดหนังสือรับรอง "ผลสอบ ก.พ.65" ที่ผู้สอบ ก.พ.ต้องรู้!

สอบ ก.พ. 2565 ประกาศผลสอบ ก.พ. ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน "ก.พ." ภาค ก แบบ e-Exam ปี 2565 สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/ พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป เช็กสอบ ก.พ. ที่นี่

 

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) สามารถดูประกาศรายชื่อได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/

 • หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
 • หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูผลคะแนนและค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านได้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปและสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผู้สอบผ่านฯได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ในหนังสือแจ้งได้ระบุข้อความประกาศ ดังนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 และได้ดำเนินการสอบไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2565 นั้น

 

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จแล้วเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3,082 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา และวันที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า 

 1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก. พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก. พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น


 2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า สามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้


 3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่าง ๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่า คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

  โดยหนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565


 4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://job.ocsc.go.th/ หัวข้อ ‘พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป’ โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


 5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ


 6. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ตามชื่อ – นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม

  หากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หลังการสมัครสอบ ให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครได้


 7. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปตามประกาศฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

 8. ผลการสอบถือเป็นโมฆะ เมื่อ
  • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง
  • ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2565
  • ผู้สอบผ่านเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

 

 

 

ข้อมูล เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ.

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง