รีเซต

ผู้นำแรงงานยื่น 7 ข้อ เรียกร้อง 'เมย์เดย์' จี้ปรับ 'ฐานบำนาญ' ผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิ ม.40

ผู้นำแรงงานยื่น 7 ข้อ เรียกร้อง 'เมย์เดย์' จี้ปรับ 'ฐานบำนาญ' ผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิ ม.40
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 18:16 )
219
ผู้นำแรงงานยื่น 7 ข้อ เรียกร้อง 'เมย์เดย์' จี้ปรับ 'ฐานบำนาญ' ผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิ ม.40

ผู้นำแรงงานยื่น 7 ข้อ เรียกร้อง ‘เมย์เดย์’ จี้ปรับ ‘ฐานบำนาญ’ ผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิ ม.40

วันแรงงานแห่งชาติ- เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้จัดทำข้อเรียกร้องวันแรงงานปี 2563 รวม 7 ข้อใหญ่ โดยมติเห็นชอบร่วมกันที่จะให้กระทรวงแรงงานยื่นสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหาทางแก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงาน และว่าที่ไม่ได้ยื่นหนังสือด้วยตนเอง หรือมีการจัดกิจกรรมเหมือนทุกปี เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

นายสุชาติ กล่าวถึงข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปี 2563 ว่า 1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 เรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ฉบับที่ 98 เรื่องการเจรจาต่อรอง 2.ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงานสัมพันธ์ พ.ศ. …ฉบับแก้ไขเพิ่มเดิมที่ผ่านประชาพิจารณ์แล้ว เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในรัฐสภาฯ โดยเร่งด่วน 3.ให้รัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้แก่ 3.1.ให้รัฐบาลยกเว้นภาษีเงินได้ก้อนสุดท้ายที่ลูกจ้างเอกชนได้รับกรณีการเกษียณอายุตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ 3.2.ให้รัฐบาลดำเนินการหามาตรการให้สถานประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 11/1 อย่างเคร่งครัด

นายสุชาติ กล่าวว่า 4.ข้อให้รัฐบาลปฏิรูปแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม 4.1.ปรับฐานการรับเงินบำนาญ โดยให้มีอัตราเริ่มตันที่ 5,000 บาท 4.2.ในกรณีผู้ประกันตนเกษียณอายุและรับบำนาญแล้ว เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต่อให้มีสิทธิรับเงินบำนาญต่อไป และผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพ ให้คงสิทธิไว้ 3 กรณี ได้แก่ การรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ และค่าทำศพ 4.3.ในกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากมาตรา 33 และประกันตนต่อตามมาตรา 39 การคำนวณเงินค่าจ้างเดิม 60 เดือน เป็นค่าตอบแทนต่างๆ ขอให้ใช้ฐานค่าจ้างจากมาตรา 33 4.4.เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลผู้ประกันตน มาตรา 40 เหมือนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 4.5 ขยายอายุผู้ประกันตนจาก 15-60 ปี เป็น 15-70 ปี เพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุ 4.6.ในกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อสร้างแรงจูงใจและลดความเหลื่อมล้ำให้รวมทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 เป็นทางเลือกเดียวกัน และ 4.7.กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี และส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนแล้ว ให้มีสิทธิเลือกรับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญได้

“5.ให้รัฐบาลเร่งรัดออกฎหมายคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพแรงานนอกระบบและมีสิทธิจัดตั้งองค์กรได้ 6.ให้รัฐบาลจัดระบบกองทุนสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงชีพให้กับลูกจ้างภาครัฐวิสาหกิจ ให้เทียบเคียงกับระบบสวัสดิการของราชการ และลูกจ้างในระบบของเอกชน รวมถึง ขอให้รัฐลดหย่อนภาษีเงินได้ก้อนสุดท้ายที่ได้รับจากนายจ้างที่เรียกว่าค่าตอบแทนความชอบในการทำงานในกฎหมายรัฐวิสาหกิจ และ 7.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2563” นายสุชาติ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง