รีเซต

กทม.หนุนสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน หวังแก้ปัญหารุกที่สาธารณะ

กทม.หนุนสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน หวังแก้ปัญหารุกที่สาธารณะ
ข่าวสด
29 เมษายน 2565 ( 15:29 )
30
กทม.หนุนสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน หวังแก้ปัญหารุกที่สาธารณะ

 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้เร่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวชุมชนในกรุงเทพฯ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืน

 

โดยปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2564 จำนวน 2,016 ชุมชน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย.65) แยกประเภทชุมชน ได้ดังนี้ ชุมชนแออัด จำนวน 639 ชุมชน ชุมชนเมือง จำนวน 941 ชุมชน ชุมชนชานเมือง จำนวน 351 ชุมชน และชุมชนอาคารสูง จำนวน 85 ชุมชน

 

 

ทั้งนี้สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาชุมชนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม อาทิ การร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร

 

โดยจัดงานคนจน กทม. มีที่อยู่อาศัยที่ดี และมั่นคงถ้วนหน้าปี 2565 รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ระดับเขต ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานเขต ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสถานศึกษา สถานีตำรวจในพื้นที่ ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนเจ้าของที่ดินในพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาชน

 

เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และวางหลักเกณฑ์การทำงานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขต ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของรัฐตามแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสม เป็นต้น ปัจจุบันมีสำนักเขตที่จัดตั้งคณะทำงานฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 26 เขต และอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานฯ จำนวน 24 เขต

 

นอกจากนี้ยังได้เดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ฟื้นฟูพัฒนาและหยุดการรุกล้ำแนวคลอง ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองแสนแสบ ทั้งนี้ ได้มีแผนงานพัฒนาโครงการพัฒนาฟื้นฟูคลองเปรมประชากร พ.ศ. 2562-2570 ใน 4 ด้าน

 

 

ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง 3. ด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 4. ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองที่มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วเสร็จ

 

สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขตจตุจักรได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร ซึ่ง มีบ้านเรือนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 196 ครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของชาวชุมชน

 

 

อาทิ ด้านพัฒนาอาชีพ การจัดหาทุนประกอบอาชีพ หรือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งจากการสำรวจความต้องการของชุมชนประชาร่วมใจ 2 มีความต้องการฝึกอาชีพจำนวน 3 วิชา ได้แก่ 1.ขนมกรอบเค็ม 2.น้ำยาล้างจาน และ 3.น้ำยาซักผ้า เบื้องต้นกำหนดการอบรมดังกล่าวให้แก่ชาวชุมชน ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้

 

ในส่วนของสำนักการระบายน้ำ ได้ปรับภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลอง โดยรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับประชาชน รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ให้กับคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบได้มีการดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงาน

รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบระบบรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมาบำบัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียในกรุงเทพฯ และได้ดำเนินการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองโอ่งอ่าง ตลอดจนพัฒนาคลองโดยก่อสร้างเขื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวบรวมน้ำเสียจากชุมชนริมคลองเข้าในระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้ปล่อยลงสู่คลอง ปรับภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่างให้สวยงาม เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวคลองโอ่งอ่างเป็นที่ท่องเที่ยว ต่อยอดทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง