รีเซต

ขบ. เล็งเปิดประมูลศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ วงเงิน 2.8 พันล. ภายใน พ.ค.นี้

ขบ. เล็งเปิดประมูลศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ วงเงิน 2.8 พันล. ภายใน พ.ค.นี้
มติชน
22 เมษายน 2565 ( 12:58 )
24
ขบ. เล็งเปิดประมูลศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ วงเงิน 2.8 พันล. ภายใน พ.ค.นี้

ข่าววันนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) กับผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการคัดเลือกเอกชน (พีพีพี) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 สำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 335 ไร่ วงเงิน 2,864 ล้านบาท แบ่งเป็น งบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะที่ 1 วงเงิน 1,300 ล้านบาท และงบก่อสร้างระยะที่ 2 วงเงิน 660 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่เหลือเป็นการลงทุนของภาคเอกชน

 

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ปัจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขบางประการของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการ ให้มีความน่าสนใจและสอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์การขนส่งในปัจจุบัน เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี โดยกรมการขนส่งทางบกมีแผนออกประกาศเชิญชวน และขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (ครั้งที่ 2) ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2566

 

“ที่ผ่านมากรมฯได้มีการเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการแล้ว แต่พบว่าไม่มีเอกชนสนใจลงทุนโครงการดังกล่าว เนื่องจากติดปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบริเวณด่านชายแดนถูกปิดให้บริการ ทำให้เอกชนไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการนี้ แต่ปัจจุบันกรมฯได้เปิดฟังความคิดเห็นภาคเอกชนแล้ว ซึ่งมีเอกชนหลายรายให้ความสนใจโครงการฯ” นายจิรุตม์ กล่าว

 

 

ทั้งนี้ กรมฯจะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบพีพีพี โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและส่วนประกอบและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์และเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) ทั้งหมด รวมทั้งเป็นผู้รับความเสี่ยงทางด้านรายได้และจ่ายค่าสัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะเวลา 15 ปี นับจากปีเปิดให้บริการ

 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของด้านการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 เอกชนเข้ามาบริหารโครงการฯตามสัญญาสัมปทาน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าขาเข้า-ออก อาคาร CFS หลังที่ 2 อาคารสำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ลานกองตู้คอนเทนเนอร์ โรงอาหารส่วนปฏิบัติงาน อาคารซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเอกซเรย์และอาคาร CCA ซึ่งเป็นการก่อสร้างขยายในส่วนพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า และลานกองเก็บตู้สินค้า เป็นต้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง