รีเซต

จริงหรือไม่? พม.จ่ายช่วยผู้ป่วย HIV ปีละ 2 ครั้ง

จริงหรือไม่? พม.จ่ายช่วยผู้ป่วย HIV ปีละ 2 ครั้ง
TNN ช่อง16
28 พฤษภาคม 2565 ( 14:54 )
184
จริงหรือไม่? พม.จ่ายช่วยผู้ป่วย HIV ปีละ 2 ครั้ง

วันนี้ ( 28 พ.ค. 65 )ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องพม. จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่าพม. จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา HIV ให้แก่ครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวติดเชื้อ HIVเป็นเหตุให้ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ หรือจ่ายให้ครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อ HIVอยู่ในอุปการะ โดยให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท/ครอบครัว ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง/ปีงบประมาณ ตามระเบียบ ทั้งนี้ มีการพิจารณาครอบครัวที่เดือดร้อน ประสบปัญหาการดำรงชีพ ซึ่งเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเฉพาะรายเป็นกรณีและเป็นรายครั้งไป ซึ่งแตกต่างจากกรณีเบี้ยยังชีพที่ได้รับต่อเนื่องเป็นรายเดือนจากองค์กรณ์ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ผู้ติดเชื้อ HIV มีภูมิลำเนาตั้งอยู่

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบประมาณเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินสงเคราะห์เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว เฉลี่ยปีละ 16.87 ล้านบาท (เป้าหมาย 8,435 คน) ซึ่งเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ 493,859 คน พบว่า ได้รับจัดสรรในอัตราส่วนร้อยละ 1.7 เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล จึงไม่สามารถช่วยเหลือต่อเนื่องได้ครบทุกราย 

สำหรับประเด็นระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือที่ใช้เวลานานนั้น กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานในสังกัด เพื่อถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในกรณีเร่งด่วนจะต้องส่งมอบความช่วยเหลือภายใน 3 วันทำการ และกรณีปกติภายใน 10 วัน ทั้งนี้ หากมีการล่าช้าบ้าง เป็นช่วงรอยต่อของงบประมาณประจำปี  แต่อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นเร่งด่วนมีแนวทางการช่วยเหลือเป็นรายกรณีอยู่แล้ว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.m-society.go.th หรือโทร. 1300

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พม. จ่ายเงินช่วยเหลือหัวหน้าครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV ครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท/ครอบครัว ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี แต่งบประมาณไม่เพียงพอ 

จึงช่วยเหลือไม่ได้ทุกราย

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ข้อมูลจาก  : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ภาพจาก : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง