รีเซต

ขนส่ง ปรับระเบียบใหม่ รถค้างภาษี 3 ปี โดนระงับทะเบียน

ขนส่ง ปรับระเบียบใหม่ รถค้างภาษี 3 ปี โดนระงับทะเบียน
มติชน
13 พฤศจิกายน 2563 ( 19:59 )
169
ขนส่ง ปรับระเบียบใหม่ รถค้างภาษี 3 ปี โดนระงับทะเบียน

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่า ด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่7) พ.ศ.2563 มีใจความสรุปตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ.2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้แล้วนั้น โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเลิกใช้รถการยกเลิกการจดทะเบียนรถ เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่า(แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันและการระงับทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปีสำหรับการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง(ขส.บ.11) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้ อาทิ “ข้อ37/1รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่า(แบบลิสซิ่ง)หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ตามข้อ35และข้อ37แล้วให้ดำเนินการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง(ขส.บ.11)”

 

 

ข้อ5ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นหมวด6/ 1 การระงับทะเบียนรถข้อ39/1 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ.2554“หมวด6/1 การระงับทะเบียนรถข้อ39/1 รถที่ค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบสามปีซึ่งมีผลทำให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไป ให้ดำเนินการดังนี้ (1)ประกาศหมายเลขทะเบียนรถพร้อมทั้งจำนวนภาษีที่ค้างชำระไว้ ณ ที่ทำการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนด (2)แจ้งเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถให้มาชำระภาษีรถประจำปีที่ค้างชำระและส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนำหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกการระงับทะเบียนรถภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (3) เมื่อได้รับชำระภาษีรถประจำปีค้างชำระครบถ้วนถูกต้องและได้รับคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถแล้วให้บันทึกรายการเสียภาษีรถประจำปีที่ค้างชำระและบันทึกการระงับทะเบียนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ถูกต้องครบถ้วน (4)กรณีรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและการขนส่งส่วนบุคคลให้ดำเนินการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง(ขส.บ.11)”

 

 

รวมสิทธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต เกาะติดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทันเรื่องราวกระแสสังคม สัมผัสประสบการณ์ข่าวได้ที่ แอปพลิเคชัน ทรูไอดี (ดาวน์โหลดเลยที่นี่!!)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง