รีเซต

มีผลวันนี้ทันที! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบยกเลิก "ทรงผมนักเรียน"

มีผลวันนี้ทันที! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบยกเลิก "ทรงผมนักเรียน"
TNN ช่อง16
2 กุมภาพันธ์ 2566 ( 10:10 )
71
มีผลวันนี้ทันที! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบยกเลิก "ทรงผมนักเรียน"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

1. ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ. 2563 พ.ศ.2566”

2. ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

3. ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

ตรีนุช เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คลิกอ่านต้นฉบับ ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง