รีเซต

ปฏิทิน กยศ. 2565 เปิดให้ "กู้ยืมเงินกยศ." ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้

ปฏิทิน กยศ. 2565 เปิดให้ "กู้ยืมเงินกยศ." ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้
Ingonn
7 เมษายน 2565 ( 13:09 )
13.5K
ปฏิทิน กยศ. 2565 เปิดให้ "กู้ยืมเงินกยศ." ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้

เช็คเงิน กยศ. เปิดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ประกาศกำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มเปิดระบบให้กู้ยืม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ ใครที่ต้องการลงทะเบียน กยศ. 2565 เช็กเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่นี่

 

กยศ. กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รวมถึงแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) และแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กองทุนจึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินงานของผู้กู้ยืมเงิน กยศ.

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

 1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) (ดำเนินการครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับ Login ระบบ DSL)
 2. ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ DSL และเอกสารประกอบที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ หนังสือให้ความยินยอมในการเปีดเผยข้อมูล สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) โดยจะต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องก่อนส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
 3. ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน และต้องการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
 4. บันทึกจำนวนเงินและยืนยันยอดการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ลงนามในแบบเบิกเงินที่สถานศึกษาพร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก)ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
 5. บันทึกสัญญาและลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินที่สถานศึกษา พร้อมกับผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนดในระบu DSL

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนขั้นปี

 1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน กยศ. Connect / ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) (ดำเนินการครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับ Login ระบบ DSL)
 2. ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่ต้องการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคเรียนต้องดำเนินการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
 3. บันทึกจำนวนเงินและยืนยันยอดการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินที่สถานศึกษา พร้อมผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเป็นปีแรก) ภายในระยะเวลาที่กองทุนกำหนด

 

การส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

 1. สถาศึกษาบันทึกข้อมูลนำส่งเอกสาร เช่น เอกสารประกอบคำขอกู้ยืมเงิน เอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมจัดทำทะเบียนคุมแพ้มและทะเบียนนำส่งเอกสารผ่านระบบ DSL ในเมนูตัวแทนและการจัดการเอกสาร

 2. เอกสารที่ต้องนำส่งประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

  1. สัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญาโดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

  2. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมของแต่ละภาคเรียนซึ่งลงลายมือชื่อแบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)

 

การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถาศึกษา และการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงิน

 • การโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษากองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ โดยจะโอนเงินให้ทุกวันที่ 5 15 และ 25 ของเดือน


 • การโอนค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงิน กองทุนฯ จะโอนค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษายืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็วหากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าว ภายใน 30 วัน กองทุนฯจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินในเดือนที่สอง

 

รายชื่อสถานศึกษาให้กู้ยืมเงิน กยศ. 2565

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุนในปีการศึกษา 2565

 • รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถให้กู้ยืมเงินได้ทั้งกู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่ (ตามบัญชีแนบท้าย 1) ...คลิก
 • รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถให้กู้ยืมเงินได้เฉพาะผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีเท่านั้น (ตามบัญชีแนบท้าย 2) ...คลิก

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ข้อมูล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง