รีเซต

พ่อแม่อย่าลืม! ลูกไม่เกิน 6 ขวบยื่นสงเคราะห์บุตรได้

พ่อแม่อย่าลืม! ลูกไม่เกิน 6 ขวบยื่นสงเคราะห์บุตรได้
TNN ช่อง16
10 มกราคม 2565 ( 17:26 )
53
พ่อแม่อย่าลืม! ลูกไม่เกิน 6 ขวบยื่นสงเคราะห์บุตรได้

สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิให้กับผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกในมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน และมีบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หากผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วย


โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งเงื่อนไขการยื่นสงเคราะห์บุตรมีดังนี้


- เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

- ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ


ผู้ประกันตนมีการหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร ดังนี้


- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

- บุตรเสียชีวิต

- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง


เอกสารยื่นรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร มีอะไรบ้าง


- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

- สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) 

กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

- สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)

- กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย 

- กรณีผู้ประกันตนต่างชาติ ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม


ผู้ประกันตนสามารถนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ เพื่อรับเงินผ่านทางบัญชี โดยมีธนาคารที่เข้าร่วมดังนี้ 


- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

- ธนาคารออมสิน

  • - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


ทั้งนี้ สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมสาขาใกล้บ้านในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง