รีเซต

เงินผู้สูงอายุ 2565 เข้าบัญชีวันนี้ (19 ก.ค.) ได้เพิ่มสูงสุดคนละ 250 บาท นาน 4 เดือน

เงินผู้สูงอายุ 2565 เข้าบัญชีวันนี้ (19 ก.ค.) ได้เพิ่มสูงสุดคนละ 250 บาท นาน 4 เดือน
TNN ช่อง16
18 กรกฎาคม 2565 ( 21:13 )
221
เงินผู้สูงอายุ 2565 เข้าบัญชีวันนี้ (19 ก.ค.) ได้เพิ่มสูงสุดคนละ 250 บาท นาน 4 เดือน

เงินผู้สูงอายุ 2565 เข้าบัญชีวันนี้ (19 ก.ค.)


จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดสรรงบกลางเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน


นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี 


การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินผู้สูงอายุ 2565  จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565) 

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 


เงินผู้สูงอายุ 2565  โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2565) รอบถัดไป ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ ผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 


อายุ  60 - 69 ปี  ( จำนวน 6.5 ล้านคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 100 บาท/คน/เดือน   

อายุ  70 - 79 ปี  (จำนวน 3.0 ล้านคน) อัตราเงินช่วยเหลือ 150 บาท/คน/เดือน    

อายุ 80 - 89  ปี  (จำนวน 1.2 ล้านคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน

อายุ 90 ปี ขึ้นไป  (จำนวน 1.9 แสนคน)  อัตราเงินช่วยเหลือ 250 บาทต่อคนต่อเดือน
ภาพจาก กรมบัญชีกลาง  ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ
ภาพ TNNONLINE  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง