กนอ.ขอความร่วมมือนักลงทุนใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์

กนอ.ขอความร่วมมือนักลงทุนใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 23:38 )
20
กนอ.ขอความร่วมมือนักลงทุนใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์

กนอ.ขอความร่วมมือนักลงทุนใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์

น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 ไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.63 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น กนอ.ได้มีการออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมทั้งท่าเรืออุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติ ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุมัติ-อนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของโรงงาน ได้แก่ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขออนุญาตการก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การขออนุญาตถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น กนอ.จึงขอความร่วมมือให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใช้บริการขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางระบบออนไลน์ในระบบอนุมัติ อนุญาต(e-Permission & Privilege หรือ e-PP) ในส่วนของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) และ QR Code เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

“ใบอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จากระบบ e-PP ทุกคำขอ จะอนุมัติในรูปแบบลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำใบอนุญาตดังกล่าวไปใช้อ้างอิงได้โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารที่ กนอ. ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ที่มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการที่ผู้ประกอบการจะปรับตัวและหันมาใช้การบริการในระบบออนไลน์มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นป้องกันตนเองจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย รวมทั้งขอให้ทุกคนติดตามข่าวสารจากทางราชการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้” ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและแนบเอกสารคำขอในหมวดการอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง ประกอบกิจการ และสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ e-PP และเมื่อกนอ.ได้พิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าวแล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยมี Barcode เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าบริการอนุญาต/ค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบ e-Payment โดยสามารถชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อชำระค่าบริการดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตต่างๆได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม โดยในแต่ละใบอนุญาตจะมีลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ QR Code เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของใบอนุญาตได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง