รีเซต

อาเซียนมุ่งมั่นร่วมมือส่งเสริม 'ความมั่นคงทางอาหาร'

อาเซียนมุ่งมั่นร่วมมือส่งเสริม 'ความมั่นคงทางอาหาร'
Xinhua
25 เมษายน 2567 ( 13:19 )
20
อาเซียนมุ่งมั่นร่วมมือส่งเสริม 'ความมั่นคงทางอาหาร'

(แฟ้มภาพซินหัว : ลูกค้าเลือกซื้ออาหารในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 23 ม.ค. 2024)

เวียงจันทน์, 25 เม.ย. (ซินหัว) -- สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เตรียมดำเนินการตามแนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้การลงทุนที่ยั่งยืนในภาคส่วนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อรับรองความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการของคนรุ่นใหม่ ท่ามกลางการสร้างความเป็นอุตสาหกรรมและการเติบโตของประชากรที่รวดเร็ว รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าประมง และสินค้าจากป่าไม้เพิ่มขึ้นตามการสร้างความเป็นเมืองและรายได้ที่เพิ่มขึ้นการประชุมระยะ 2 วัน ณ นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวในวันที่ 24-25 เม.ย. ถือเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในภาคการเกษตรทั่วอาเซียน โดยมีสมาชิกและเจ้าหน้าที่รัฐสภาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 34 คน รวมถึงคณะผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและกระทรวงการเกษตรและป่าไม้ของลาวเข้าร่วมทั้งนี้ การประชุมข้างต้นมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจของสมาชิกรัฐสภาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกื้อหนุนการดำเนินการตามแนวปฏิบัติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่มีความรับผิดชอบในภาคอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ผ่านการพัฒนากรอบการดำเนินงานของรัฐสภาบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมนี้ได้หารือการลงมือปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ อันครอบคลุมการแก้ไขช่องโหว่ด้านการกำกับควบคุม การปฏิรูปกฎหมาย มาตรการด้านงบประมาณ การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการสื่อสารความสำคัญของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง