รีเซต

จีนรับรองมติปรับปรุง 'ระบบเลือกตั้ง' ของฮ่องกง

จีนรับรองมติปรับปรุง 'ระบบเลือกตั้ง' ของฮ่องกง
Xinhua
12 มีนาคม 2564 ( 10:44 )
28
จีนรับรองมติปรับปรุง 'ระบบเลือกตั้ง' ของฮ่องกง

ปักกิ่ง, 11 มี.ค. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (11 มี.ค.) สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติระดับสูงสุดของจีน ได้เห็นชอบรับรองมติการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างท่วมท้นระหว่างการประชุมสภาฯ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 4

 

มติดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐในการปรับปรุงระบบกฎหมายและการเมืองของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นับตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2020

ขณะพิจารณาร่างมติข้างต้น ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนมีความเห็นว่าการกลับคืนสู่มาตุภูมิของฮ่องกง ทำให้ภูมิภาคนี้กลับมาอยู่ภายใต้ระบบบริหารปกครองโดยรวมของประเทศอีกครั้ง โดยรัฐธรรมนูญของจีนและกฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้ร่วมบัญญัติหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 

ระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงซึ่งส่วนหนึ่งประกอบด้วยวิธีคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดและการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ (LegCo) ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างทางการเมืองของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งควรสอดคล้องกับนโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และรับประกันว่าฮ่องกงจะถูกบริหารโดยประชาชนผู้รักประเทศและรักฮ่องกง

ระบบการเลือกตั้งควรเอื้อต่อการปกป้องอำนาจอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์จากการพัฒนาของจีน ตลอดจนช่วยธำรงรักษาความมั่งคั่งรุ่งเรืองและเสถียรภาพในระยะยาวของฮ่องกง โดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนรับรองมติข้างต้นเพื่อการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจีน กฎหมายพื้นฐานของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

 

มติการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนประกอบด้วย 9 มาตรา ดังนี้

-- การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงต้องดำเนินตามนโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" อย่างสมบูรณ์และสัตย์ซื่อภายใต้แนวคิดประชาชนฮ่องกงบริหารฮ่องกงด้วยอิสระในการบริหารจัดการตนเองในระดับสูง ดำรงไว้ซึ่งระบอบรัฐธรรมนูญในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตามที่บัญญัติโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน รับประกันการบริหารฮ่องกงโดยประชาชนฮ่องกงผู้รักชาติเป็นหลักการสำคัญ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และคุ้มครองสิทธิการลงคะแนนเสียงและสิทธิการเลือกตั้งของผู้พำนักถาวรในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

-- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเป็นตัวแทนผลประโยชน์โดยรวมของสังคม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับผิดชอบการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกส่วนหนึ่งของสภานิติบัญญัติ เสนอชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและสมาชิกสภานิติบัญญัติ ตลอดจนประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกอบด้วยสมาชิก 1,500 คนจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการเงิน, ภาคผู้ประกอบอาชีพ, ผู้ทำงานรากหญ้า แรงงาน ศาสนา และอื่นๆ, สมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้แทนองค์กรระดับเขต, สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจากฮ่องกงและสมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) จากฮ่องกง และผู้แทนสมาชิกองค์กรระดับชาติที่เกี่ยวข้องจากฮ่องกง

-- ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและแต่งตั้งโดยรัฐบาลกลาง โดยผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดจะต้องได้รับการเสนอชื่อร่วมกันโดยสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 188 คน และจำนวนสมาชิกจากแต่ละภาคส่วนข้างต้นไม่ควรน้อยกว่า 15 คน หลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการเสนอชื่อผ่านการลงคะแนนเลือกตั้งหนึ่งคนหนึ่งเสียงซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบปิด และผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งข้างมากจากสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคน

-- สภานิติบัญญัติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะประกอบด้วยสมาชิก 90 คนในแต่ละสมัย ซึ่งแบ่งเป็นสมาชิกจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกจากการเลือกตั้งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสมาชิกจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยตรง

-- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครชิงตำแหน่งต่างๆ ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะถูกจัดตั้งขึ้น ซึ่งจะรับผิดชอบการตรวจสอบและการยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารสูงสุด และสมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะปรับปรุงระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อรับประกันว่าคุณสมบัติของผู้สมัครจะเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงแห่งชาติในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง การตีความมาตรา 104 ของกฎหมายพื้นฐานของคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน มติเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน และบทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

-- คณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนได้รับอำนาจตามมติการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ดำเนินการแปรญัตติภาคผนวก 1 : วิธีคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และภาคผนวก 2 : วิธีจัดตั้งสภานิติบัญญัติของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและกระบวนการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายพื้นฐาน

-- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะแก้ไขกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และจัดระเบียบและกำกับดูแลกิจกรรมการเลือกตั้งตามลำดับ ให้เป็นไปตามมติและภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 ของกฎหมายพื้นฐานที่ได้รับการแปรญัตติโดยคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน

-- ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะต้องส่งมอบรายงานว่าด้วยสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องต่อรัฐบาลกลางอย่างทันท่วงที ซึ่งรวมถึงการจัดวางโครงสร้างสถาบันสำหรับการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและองค์กรการเลือกตั้ง

-- มติการปรับปรุงระบบการเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง