รีเซต

สมัครงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อาบูดาบี ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย อาชีพ “ช่างไฟ-ช่างกล” เงินเดือนสูง

สมัครงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อาบูดาบี ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย อาชีพ “ช่างไฟ-ช่างกล” เงินเดือนสูง
Ingonn
16 สิงหาคม 2565 ( 12:47 )
184
สมัครงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) อาบูดาบี ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย อาชีพ “ช่างไฟ-ช่างกล” เงินเดือนสูง

หางาน ดูไบ 2022 ใครที่กำลังอยาก หางานต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย ตอนนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ได้เปิดรับสมัครงานสำหรับอาชีพช่างกล ช่างไฟ พนักงานควบคุมเครื่องจักร และฝ่ายผลิต ที่กรุงอาบูดาบี ใครที่ต้องการไปทํางานUAE ถูกกฎหมาย  รีบสมัครด่วน

 

ทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม สำนักงานตั้งอยู่ที่ P.O.Box 17030 JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สมัครงานต่างประเทศ อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เงินเดือน

 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม หรือประมาณ 29,430 บาท
 2. ตำแหน่งช่างกล (Machines Technician) จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,525บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,525 บาท
 4. ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,900 ดีแรห์ม หรือประมาณ 18,639 บาท

  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.81 บาท)

 

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สมัครงานช่าง ยูเออี

 1. ช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ซ่อมบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในโรงงานทั้งหมด 
 2. ช่างกลหรือซ่อมบํารุง มีหน้าที่ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร โดยการเชื่อม กัด กลึง ไส ตลอดจนการซ่อมเครื่องจักรส่วนที่สําคัญต่าง ๆ ภายในโรงงาน
 3. ช่างควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ซ่อมบํารุงเครื่องจักร และควบคุมการทํางานของเครื่องจักร 
 4. พนักงานฝ่ายผลิต มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักร สถานที่ทํางาน ตลอดจนควบคุมการทํางานของเครื่องจักรต่าง ๆ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานต่างประเทศ

 1. เพศชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2530 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2555) 
 2. วุฒิการศึกษา 
  • ตําแหน่งช่างไฟฟ้า ต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์ 
  • ตําแหน่งช่างกล ตําแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง ต้องจบ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ ช่างซ่อมบํารุง 
  • ตําแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 3. ทุกตําแหน่ง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

เงื่อนไขการจ้าง 

 1. ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน หากต้องการลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน หรือจ่ายเงินให้แก่นายจ้างเป็นจํานวน 1 เดือน) 
 2. อาหาร นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ
 3. ที่พัก นายจ้างจัดหาให้
 4. ชั่วโมงทํางานปกติ วันละ 8 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ (48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 5. การเดินทาง นายจ้างออกค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบ และตั๋วเครื่องบินขากลับ หากคนหางานทํางานครบสัญญาจ้างหรือหากนายจ้างเป็นผู้ยกเลิกสัญญา ยกเว้นลูกจ้างลาออกหรือผิดสัญญา 
 6. การรักษาพยาบาล นายจ้างจัดหาให้
 7. การจ่ายค่าล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงานยูเออี
 8. วันลาพักผ่อน 30 วันต่อปี 
 9. ความคุ้มครองของประกันภัย นายจ้างจัดหาให้ตามข้อกําหนดของ JEBEL AL FREE ZONE 

 

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) คลิก

 

กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายตามที่กําหนด และแนบเอกสารหลักฐาน ที่ต้องยื่นในการสมัครให้ครบถ้วน และบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทํางาน ไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2245 1034 และขอให้เขียนระบุไว้ด้านล่างที่อยู่ผู้รับ ดังนี้ (เอกสารสมัครงาน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

 

ส่งระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 15 กันยายน 2565 เท่านั้น (ถือวันที่ไปรษณีย์ หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสําคัญ) และเอกสารต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2565 ในเวลาราชการ หากพ้นกําหนดดังกล่าวถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัคร คลิก

 

ข้อมูล กรมจัดหางาน

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม