รีเซต

ส.ประกันวินาศภัยเร่งผลงาน ชงประกันนักท่องเที่ยวก.ค.นี้

ส.ประกันวินาศภัยเร่งผลงาน ชงประกันนักท่องเที่ยวก.ค.นี้
ทันหุ้น
17 พฤษภาคม 2567 ( 18:34 )
22
ส.ประกันวินาศภัยเร่งผลงาน ชงประกันนักท่องเที่ยวก.ค.นี้

#สมาคมประกันวินาศภัย#ทันหุ้น #สมาคมประกันวินาศภัย เปิดผลงานคณะกรรมการในรอบ 1 ปี มุ่งผลักดันภาคธุรกิจเติบโตยั่งยืน ผ่านแผนส่งเสริมด้าน ESG การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลาง IBSเพื่อพัฒนาธุรกิจ และบริหารความเสี่ยง เผยเตรียมเสนอรัฐบาลสำหรับโครงการประกันนักท่องเที่ยว ก.ค.นี้


ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริหารประจำปี 2566-2568 ในรอบ 1ปีที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนสมาคมและธุรกิจประกันวินาศภัยสู่การเปลี่ยนแปลง ในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องของการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีภาพลักษณ์ที่ดี ขับเคลื่อน ESG (Environment, Social and Governance) ในธุรกิจประกันวินาศภัย


โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ ESG ในมิติต่าง ๆ ให้เข้ากับกิจกรรมในธุรกิจประกันวินาศภัย และกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อให้ ESG เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงศึกษาข้อมูล และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ Carbon Credit เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจประกันภัย โดยการสร้างความเข้าใจผลกระทบของการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิต) ที่มีต่อภาคขนส่งและโลจิสติกส์


*ชงประกันนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันยังได้ยกระดับความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จากนโยบายการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Thailand Traveller Fee (TTF) หรือที่เรียกว่า ค่าเหยียบแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะสรุปและนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้


โครงการประกันภัยพืชผล ปีการผลิต 2567/68 โดย สมาคม ได้จัดทํากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ขั้นตอนอยู่ระหว่างการดำเนินการ) ปีการผลิต 2567


*เปิดใช้ฐานข้อมูลกลาง

รวมถึง โครงการ Utilization of Insurance Bureau System Data เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลางประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS) ในการพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการลูกค้า โดยผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล IBS เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพรวมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น


ดร.สมพร ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสภาพภูมิรัฐศาสตร์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจทุกประเภท การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากปราศจากข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้สนับสนุนการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำ


ดังนั้นระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย หรือ Non-Life IBS มีเป้าหมายที่จะให้มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในพัฒนาระบบการประกันวินาศภัยของประเทศ ทั้งในด้านประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถประเมินความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างเหมาะสม


รวมถึงการป้องกันการฉ้อฉล เป็นการคาดหวังของธุรกิจประกันภัยว่าเมื่อมีการพัฒนาระบบโดยสมบูรณ์ ระบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจประกันภัยสามารถตรวจสอบและตรวจจับการฉ้อฉลได้ โดยการวิเคราะห์รูปแบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูง ทำให้สามารถป้องกันความสูญเสียจากการฉ้อฉลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง