รีเซต

มีผลทันที! ผู้ว่าฯเมืองนนท์สั่งห้าม "ขายสุรา" ถึง 20 เม.ย.

มีผลทันที! ผู้ว่าฯเมืองนนท์สั่งห้าม "ขายสุรา" ถึง 20 เม.ย.
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2563 ( 17:04 )
98
1
มีผลทันที! ผู้ว่าฯเมืองนนท์สั่งห้าม "ขายสุรา" ถึง 20 เม.ย.

วันนี้( 11 เม.ย.63) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1051/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว

จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 7 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) แต่ยังปรากฏว่าในพื้นที่ จ.นนทบุรี ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย เนื่องจากยังมีสถานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคระบาดบางแห่งยังคงเปิดให้บริการ

อาศัยอำนาจความความในมาตรา 35 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผวจ.นนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ดังนี้

ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ไปยังผู้ขาย ซึ่งได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง