รีเซต

สิ้น! ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาฯพระปกเกล้า และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

สิ้น! ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาฯพระปกเกล้า และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์
TNN ช่อง16
5 กันยายน 2565 ( 13:30 )
192
สิ้น! ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาฯพระปกเกล้า และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

5 กันยายน 2565    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ  เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา    ขณะที่โลกออนไลน์ ได้มีการแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง 


ทั้งนี้  กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และ พระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.อรทัย จะจัดขึ้น ณ ศาลาใหญ่ วัดเจษฎาราม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย.65 เวลา 17.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 65 เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิงศพ วันเสาร์ที่ 10 ก.ย.65 เวลา 16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นบุตรสาวของ นายเจี่ย ก๊กผล  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร หลายสมัย


การศึกษา


มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.S. in Public Administration and Public Policy, University of London, England

Diploma in Development Studies, University of Cambridge, England

Ph.D. in Political Science University of Toronto, Canada


ประสบการณ์ทำงานในอดีต


รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล

คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรผลงานวิชาการ (บางส่วน)


"การจัดการกับคอรัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม: ทฤษฎีและปฏิบัติ," รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2531), หน้า 27 - 77.

"บทนำ," และ "การมีส่วนร่วมของประชาชน," ใน พัชรี สิโรรส และคณะ (บก.). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน. (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).

Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2546).

"ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น," วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 2 เล่มที่ 1 (2547), หน้า 71-90.

"Thailand," In P. McCarney (Ed.). The Changing Nature of Local Government. (Toronto: University of Toronto, 1996).

"Electoral Politics in Thailand," In Aurel Croissant, Gabriele Bruns, & Marel John (Eds.). Electoral Politics in Southeast & East Asia. (Singapore: Friedrich Ebert Stiftung, 2002).


วิชาที่สอน


ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ

ร.350 การบริหารรัฐกิจไทย

ร.358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก

ร.359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

ร.368 นโยบายและการจัดการเมือง

ร.465 สัมมนาการปกครองและการบริหารนครหลวงที่มาประวัติ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง