รีเซต

รองผู้ว่าฯ ฟังแนวคิดใหม่ ‘วัยรุ่นสร้างเมือง’ ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ฝึกงาน ต่อยอดพัฒนา กทม.

รองผู้ว่าฯ ฟังแนวคิดใหม่ ‘วัยรุ่นสร้างเมือง’ ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ฝึกงาน ต่อยอดพัฒนา กทม.
มติชน
25 กรกฎาคม 2565 ( 16:39 )
61
รองผู้ว่าฯ ฟังแนวคิดใหม่ ‘วัยรุ่นสร้างเมือง’ ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ฝึกงาน ต่อยอดพัฒนา กทม.

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน กทม. ภายใต้ชื่องาน “วัยรุ่นสร้างเมือง” พร้อมรับฟังการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาฝึกงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก. และนักศึกษาฝึกงาน 139 คน เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร ได้รับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาร่วมทำงานเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทำงานที่แท้จริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต การฝึกงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะได้รับการประสานจากสถาบันการศึกษาโดยตรง และบางส่วนก็จะมาติดต่อฝึกงานด้วยตนเองกับหน่วยงานที่ต้องการ การดำเนินโครงการฝึกงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) มีการดำเนินการอย่างจริงจังในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และขยายความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป จนถึงปัจจุบัน

สำหรับการประชุมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ฝึกงานได้เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานกรุงเทพมหานครตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฝึกงาน ภายหลังจากที่ได้รับฟังนโยบายและมุมมองในการพัฒนาตนเองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักศึกษาที่ฝึกงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ด้วย

ผศ.ดร.ทวิดา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกงานเป็นการบ่มเพาะผู้ฝึกงานให้ประยุกต์ความรู้สู่การแก้ไขปัญหาจริง และได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ และต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น การเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาองค์กร จึงทำให้กรุงเทพมหานครได้รับแนวคิดใหม่ๆ ของวัยรุ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเมือง และนำมุมมองเหล่านี้ไปพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ขณะที่ผู้ฝึกงานได้ใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเมืองและสร้างสรรค์กรุงเทพมหานครต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง