ผบ.ทสส. เตือนห้าม "ชุมนุม-มั่วสุม" ฝ่าฝืนคุก 2 ปี

ผบ.ทสส. เตือนห้าม "ชุมนุม-มั่วสุม" ฝ่าฝืนคุก 2 ปี
TNN ช่อง16
3 เมษายน 2563 ( 17:56 )
90
ผบ.ทสส. เตือนห้าม "ชุมนุม-มั่วสุม" ฝ่าฝืนคุก 2 ปี

วันนี้( 3 เม.ย.63) พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ได้มีประกาศ หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่1) ข้อ 5 และ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3 (6) เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 มิให้ขยายไปในวงกว้าง จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือ การมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือ การกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือ กิจกรรมของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย.2563

 

 

 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง