รีเซต

ก.แรงงาน เผย ตลาดแรงงาน EEC เปิดรับแรงงาน กว่าหมื่นอัตรา

ก.แรงงาน เผย ตลาดแรงงาน EEC เปิดรับแรงงาน กว่าหมื่นอัตรา
มติชน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ( 09:34 )
51
ก.แรงงาน เผย ตลาดแรงงาน EEC เปิดรับแรงงาน กว่าหมื่นอัตรา

กระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พบยังต้องการแรงงานภาคอุตสาหกรรม 11,682 อัตรา เพื่อทำงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน มีศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การจ้างงานจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจากการสำรวจความต้องการแรงงานในพื้นที่ฯ พบต้องการแรงงานจำนวน 11,682 อัตรา แบ่งเป็นจังหวัดระยอง 8,083 อัตรา ฉะเชิงเทรา 1,807 อัตรา และชลบุรี 1,792 อัตรา

 

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน ได้จัดหาตำแหน่งงานว่างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 11,682 อัตรา โดยมีตำแหน่งงาน ดังนี้ 1.แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ 5,931 อัตรา 2.แรงงานด้านการผลิตอื่นๆ ; แรงงานทั่วไป 3,449 อัตรา 3.พนักงานบริการอื่น ๆ 196 อัตรา 4.ช่างประกอบยานยนต์ 161 อัตรา 5.ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 130 อัตรา 6.ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า 129 อัตรา 7.พนักงานคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ 100 อัตรา 8.พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กและรถตู้ 83 อัตรา 9.เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ 90 อัตรา 10.พนักงานขับรถยนต์ 60 อัตรา และอื่นๆ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ,ยามรักษาการณ์ ,พนักงานรักษาความปลอดภัยที่จอดรถ ,ช่างเทคนิควิศวกรรมโลหะ ฯลฯ)

 

“สำหรับภารกิจของกรมการจัดหางานในศูนย์ EEC มีการให้บริการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. จัดหางานให้กลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (Fist S-curve) อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S- curve) และอุตสาหกรรมดั้งเดิม 2.ให้บริการแนะแนวอาชีพสำหรับนักเรียน และนักศึกษา เพื่อการตัดสินใจเลือกเรียนในสายอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับการจ้างงานสูง 3.ตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทำงานแก่ผู้บริหาร ช่างฝีมือ ผู้ชำนาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการว่างงาน การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการหางานทำ สามารถเข้าดูรายละเอียดตำแหน่งงานว่างได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือขอรับคำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ข่าวที่เกี่ยวข้อง