รีเซต

SONIC ลงทุน 161 ลบ. ซื้ออาคารคลังสินค้า

SONIC ลงทุน 161 ลบ. ซื้ออาคารคลังสินค้า
ทันหุ้น
10 กรกฎาคม 2567 ( 17:23 )
12
SONIC ลงทุน 161 ลบ. ซื้ออาคารคลังสินค้า

#SONIC #ทันหุ้น - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10กรกฏาคม 2567 ได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

 

มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการเข้าซื้ออาคารคลังสินค้าจาก บริษัท หยังกี้ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีมูลค่าการลงทุนวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายกิจการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะได้ขนาดรายการนี้เท่ากับร้อยละ 8.88 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และเมื่อรวมการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.29ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

 

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้ออาคารคลังสินค้าจะมาจากแหล่งเงินทุนภายในของบริษัทและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

 

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยจะทำรายการภายในไตรมาสที่ 3/2567 และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์" โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.29 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวคระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง