รีเซต

ปีใหม่วิ่งฟรี! "มอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี" เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

ปีใหม่วิ่งฟรี! "มอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี" เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67
TNN ช่อง16
13 ธันวาคม 2566 ( 13:04 )
732
ปีใหม่วิ่งฟรี! "มอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี" เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

ปีใหม่ 2567 พร้อมให้บริการฟรี! มอเตอร์เวย์บางใหญ่ - กาญจนบุรี 28 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 เช็กรายละเอียดที่นี่


โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร เตรียมเปิดใช้ฟรี ช่วง 28 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567 เพื่อช่วยลดเวลา และลดปริมาณรถที่มุ่งหน้าออกไป จ.กาญจนบุรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567  อีกทั้ง คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดสายทางในปี 2568


รายละเอียดโครงการ มีดังนี้


แนวเส้นทาง


แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีระยะทางรวมประมาณ 96 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้ 


1) ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302) 


2) ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323) 


3) ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91) 


4) ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036) 


5) ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321) 


6) ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394) 


7) ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081) 


8) ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324) พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 


1) ด่านบางใหญ่


2) ด่านนครชัยศรี 


3) ด่านศรีษะทอง 


4) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก 


5) ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก 


6) ด่านท่าม่วง 


7) ด่านท่ามะกา


 8) ด่านกาญจนบุรี 


นอกจากนี้ ยังจัดให้มีที่พักริมทาง (Rest Area) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางโดยตรงจำนวน 3 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 


1) สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง 

- อำเภอนครชัยศรี 

- อำเภอเมืองนครปฐม 


2) จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง 

- อำเภอท่ามะกาภาพจาก กรมทางหลวง

 
รูปแบบการก่อสร้าง


เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางทั่วไปกว้างประมาณ 70 เมตร (บริเวณที่มีการออกแบบทางบริการจะเพิ่มความกว้างเขตทางออกไปด้านละ 20 เมตร) ผิวทางเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ - ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321) (กม.2+750 - กม.47+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 6 ช่องจราจร - ช่วงที่ 2 นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321)-กาญจนบุรี (กม.47+500 - กม.96+410) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 4 ช่องจราจร


การจัดเก็บค่าผ่านทาง


การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) แบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC ) และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow)


ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์รายได้ค่าผ่านทางที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ สรุปอัตราค่าผ่านทางได้ ดังนี้


ภาพจาก กรมทางหลวง

 


สำหรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บางใหญ่ - กาญจนบุรี จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมระบบการคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศไทยให้มีความทันสมัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศโดยรวม พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ

ที่มา กรมทางหลวง

ภาพจาก กรมทางหลวง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง