รีเซต

เปิด 'สวัสดิการ' อาชีพ 'ข้าราชการ' ดีขนาดไหน? ทำไม? แต่ละปีคนสนใจสมัครสอบ ก.พ.อื้อ

เปิด 'สวัสดิการ' อาชีพ 'ข้าราชการ' ดีขนาดไหน? ทำไม? แต่ละปีคนสนใจสมัครสอบ ก.พ.อื้อ
TeaC
29 ตุลาคม 2564 ( 15:02 )
603
เปิด 'สวัสดิการ' อาชีพ 'ข้าราชการ' ดีขนาดไหน? ทำไม? แต่ละปีคนสนใจสมัครสอบ ก.พ.อื้อ

ทำไม? แต่ละปีมีคนสนใจสมัครสอบ ก.พ.จำนวนมาก คำตอบคือ นอกจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ได้รับแล้ว "สวัสดิการ" เป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนให้ความสำคัญ เพิ่มความมั่นคงในหลายด้าน เช่น เพิ่มความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิต วันนี้ TrueID จะพาไปส่งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการของอาชีพ "ข้าราชการ" ที่ใครหลายคนฝันอยากเป็นอาชีพหลัก มีอะไรบ้างมาดูเลย

 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

เป็นค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สวัสดิการ

เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้

 

1. การลา แบ่งออกเป็น 11 ประเทศ

 • การลาป่วย ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ แต่หากลาไม่ถึง 30 วัน ไมว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
 • การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน
 • การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทําการ
 • การลากิจส่วนตัว เช่น ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ
 • การลาพักผ่อน ลาได้ 10 วันทําการ  (เว้นแต่รับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน)
 • การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล แล้วแต่กรณี
 • การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน แล้วแต่กรณี
 • การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ไม่เกิน 1 ปี
 • การลาติดตามคู่สมรส ลาได้ ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี พิจารณาแล้วแต่กรณี
 • การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สามารถลาได้ครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน (กรณีได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ)

 

2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดและอื่นๆ ทํานองเดียวกันที่ใช้ในการบําบัดรักษาโรค
 • ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม 
 • ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ 
 • ค่าห้อง และค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
 • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาล ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ทั้งนี้ "ข้าราชการ" มีสิทธิได้รับสวัสดิการ "ค่าเล่าเรียนของบุตร" ที่ชอบด้วยกฎหมายอายุที่ไม่เกิน 20 ปีได้สูงสุด 3 คน นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่4. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

สวัสดิการในส่วนนี้ ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ หากได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการนอกสํานักงานเกิน 15 วัน5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์


6. บำเหน็จบำนาญ

โดยมีการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และให้ผลประโยชน์ ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เป็นต้น

 

ประโยชน์เกื้อกูล

เป็นค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตืงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่

 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. ค่าเช่าบ้าน

3. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4. รถราชการ

5. โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล

 

และนี่คือ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ ที่จะได้รับ หากใครสนใจต้องการเข้าสู่อาชีพราชการ ก็สามารถติดตามการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. กันได้

 

 

ข่าเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง