รีเซต

ขอนแก่น เทศบาลเตรียมพร้อมการจัดการศึกษา รับเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

ขอนแก่น เทศบาลเตรียมพร้อมการจัดการศึกษา รับเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้
77ข่าวเด็ด
25 พฤษภาคม 2563 ( 10:51 )
78
ขอนแก่น เทศบาลเตรียมพร้อมการจัดการศึกษา รับเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้

 

ขอนแก่น – เทศบาลขอนแก่นกำหนดนโยบายให้ ร.ร.ในสังกัด จัดการสอนออนแอร์ ออนไลน์ หรือจัดติวกลุ่มเล็ก หากสถานการณ์ไวรัสโควิดยังไม่คลี่คลาย

 

วันนี้ (25 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และติดตามความพร้อมศูนย์โรงเรียนทั้ง 11 แห่ง

 

 

โดยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ได้มีการเตรียมความพร้อม 2 แบบคือ

– สถานการณ์ที่ 1 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 คลี่คลายลง จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้มีแผนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การจัดเวลาเรียน การจัดห้องเรียน การจัดแถวคอย การดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อ- สถานการณ์ที่ 2 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ไม่คลี่คลายลง ให้สอนออนแอร์ / ออนแอร์และออนไลน์ / ออนไลน์ / ที่โรงเรียนเฉพาะที่ไม่พร้อม (กลุ่มเล็กๆ เท่านั้น)

 

 

สำหรับแนวทางการเตรียมการของเทศบาลนครขอนแก่นและสถานศึกษาในสังกัด ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังนี้1.สำรวจความพร้อมนักเรียน ผู้ปกครอง และ ครู สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เช่น จำนวนอุปกรณ์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ความสามารถในการใช้งาน ฯลฯ โดยนักเรียน ผู้ปกครอง และครู จะต้องมีความพร้อมทั้งหมด ในกรณีจำเป็นสถานศึกษาอาจสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในลักษณะของการให้ยืมเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ โดยดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง


2.การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลจะต้องกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและช่วงวัยของนักเรียน

 

3.สถานศึกษาและครูสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้ตามความเหมาะสม และจะต้องมีช่องทางในการสื่อสารแบบ 2 ทาง กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลหลายรูปแบบประกอบกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยสามารถศึกษาตารางออกอากาศล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

 

อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ www.dlit.ac.th หรือ www.dltv.ac.th

 

เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube ฯลฯ

 

 

4.การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยการเผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา โดยเริ่มในวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

5.ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนะนำช่องทางการเรียนทางไกลให้แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็น การเรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครองประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

 

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยสถานศึกษาคอยสนับสนุน เช่น การเรียนการสอนตามตารางออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th  หรือจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

 

โดยในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ในช่วงเวลาที่เปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอให้ครูหรือผู้ดูแลเด็ก ได้ประสานกับผู้ปกครองในการใช้งานแอปพลิเคชั่น KhonLook (คุณลูก) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนา และให้การสนับสนุนทางวิชาการ มาใช้ในการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ ติดตามการเจริญเติบโต และสุขภาพของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

 

และในส่วนของการบริหารจัดการนมโรงเรียนและอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกสังกัด ได้มีการเตรียมการแนวทางที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารจากนม และอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

 

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ขอความร่วมมือไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง