รีเซต

เอกสารลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด มีอะไรบ้าง เช็กเลย!

เอกสารลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด มีอะไรบ้าง เช็กเลย!
Ingonn
9 กันยายน 2565 ( 15:34 )
1.7K
เอกสารลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด มีอะไรบ้าง เช็กเลย!

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนใน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65" โดยเริ่มตั้งแต่ 5 ก.ย. 65 – 19 ต.ค. 65  ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ และ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน โดยผู้ลงทะเบียนจะสามารถทราบผลการแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการประกาศผลของโครงการฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

 

ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และเก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถทราบผลการแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการประกาศผลของโครงการฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ได้ที่ไหน 

ระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 ตามช่องทาง ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไหน ดังต่อไปนี้ 

 1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/หรือ http://welfare.mof.go.th
 2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 

ทั้งนี้ ช่วงเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากตรงกับวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

 

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน อย่างไรก็ดี หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัว ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ แบบฟอร์มการลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย

 

ส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย 

 

การเปิดรับลงทะเบียนในครั้งนี้จะจัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ในการลงทะเบียน 

 

เอกสารลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตร * พร้อมลงลายมือชื่อ

  *กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่นี่

คลิก

 

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 5 ก.ย. - 8 ก.ย. 65 ประกาศผลวันที่ 16 ก.ย. 65 (ชุดแรก)
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 9 ก.ย. - 15 ก.ย. 65 ประกาศผลวันที่ 23 ก.ย. 65
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 16 ก.ย. - 22 ก.ย. 65 ประกาศผลวันที่ 30 ก.ย. 65
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 23 ก.ย. - 29 ก.ย. 65 ประกาศผลวันที่  7 ต.ค. 65
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 30 ก.ย. - 6 ต.ค. 65 ประกาศผลวันที่ 14 ต.ค. 65
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 7 ต.ค. - 13 ต.ค. 65 ประกาศผลวันที่ 21 ต.ค. 65
 • ผู้ลงทะเบียน ช่วงวันที่ 14 ต.ค. - 19 ต.ค. 65 ประกาศผลวันที่ 28 ต.ค. 65

 

การประกาศผลลงทะเบียนดังกล่าว เป็นการแจ้งว่าข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนนั้นถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้วก็รอการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศในช่วงเดือนม.ค. 66 ถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากกรณีที่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวที่ให้ไว้ “ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง” ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ลงทะเบียน หรือยื่นแบบฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พ.ย

 

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ

โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

 

 

ข้อมูล กระทรวงการคลัง

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม