รีเซต

ห้ามรถ 6 ชนิด วิ่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

ห้ามรถ 6 ชนิด วิ่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช
มติชน
7 เมษายน 2564 ( 21:15 )
141
ห้ามรถ 6 ชนิด วิ่งมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

 

 

ข่าวันนี้ 7 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่องห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า“ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเรื่องห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา”

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ข้อ 3 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน-นครราชสีมา

 

 

(1) รถจักรยาน (2) รถจักรยานยนต์ (3) รถสามล้อ (4) รถยนต์สามล้อ (5) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์ (6) รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเพื่อใช้ในภารกิจของเจ้าพนักงานจราจรรวมถึงงานกู้ภัยหรืองานช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ2564 สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง