รีเซต

“เฉลิมพล ทองพา”เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563 สาขาศิลปวัฒนธรรม

“เฉลิมพล ทองพา”เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563 สาขาศิลปวัฒนธรรม
77ข่าวเด็ด
21 กันยายน 2563 ( 02:30 )
85
“เฉลิมพล ทองพา”เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2563 สาขาศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2563 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จำนวน 11 สาขา รวมทั้งสิ้น 101 ราย โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบหนังสือวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2563  แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เบิกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563  เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

 

       

 

 

 

 

 

ทั้งนี้  นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ “สาขาศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติ การสร้างคนดีและสังคมดี ด้วยมิติทางวัฒนธรรม ต้องเริ่มต้นจากการตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมือง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป วัฒนธรรมซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้สร้างไว้ซึ่งคุณงามความดี เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ควรสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตนเองสืบไป