รีเซต

"ประเพณีลอยกระทง" ซอฟท์พาวเวอร์ช่วยดึงดูดต่างชาติสนใจไทย

"ประเพณีลอยกระทง" ซอฟท์พาวเวอร์ช่วยดึงดูดต่างชาติสนใจไทย
TNN ช่อง16
26 พฤศจิกายน 2566 ( 18:10 )
63
"ประเพณีลอยกระทง" ซอฟท์พาวเวอร์ช่วยดึงดูดต่างชาติสนใจไทย

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์มาของวันลอยกระทง โดยกลุ่มตัวอย่าง 70.72% คิดว่าเป็นประเพณีที่มีศักยภาพมากเพียงพอที่จะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ของไทย รองลงมาอีก 26.05% คิดว่ามีศักยภาพระดับปานกลาง ส่วนที่เหลืออีก 3.23% คิดว่ามีศักยภาพน้อย


          สิ่งที่ทำให้วันลอยกระทงเป็นซอฟท์พาวเวอร์นั้น อันดับหนึ่ง 89.63% คิดว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจ ทำให้ต่างชาติได้เห็นถึงประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร และการแต่งกาย รองลงมา 85.83% คิดว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย ตามด้วย 72.28% คิดว่าเป็นเทศกาลที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น


          โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 69.03% ระบุว่าพอจะรู้เรื่องบ้างว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร รองลงมาอีก 24.23% ระบุว่ารู้เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ส่วนที่เหลืออีก 6.74% ระบุว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่อง


          บทบาทสำคัญของวันลอยกระทงนั้น อันดับหนึ่ง 95.35% เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยสู่สายตาชาวโลก รองลงมา 68.48% ระบุว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามมาด้วย 62.55% ระบุว่าเป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้มาพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกัน


          กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 51.54% คิดว่าวันลอยกระทงช่วยให้ประชาชนสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น ขณะที่ 46.63% คิดว่าประชาชนยังให้ความสนใจเท่าเดิม มีเพียง 1.83% เท่านั้นคิดว่าไม่ช่วยให้สนใจ


          สำหรับปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยนั้น อันดับหนึ่งคือ 71.59% คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมของคนไทย รองลงมา 69.48% คือ การเรียนการสอนยาก มีเนื้อหา รายละเอียดเยอะ ตามด้วย 67.72% คือ หาผู้ถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลได้ยาก ขาดองค์ความรู้และความเข้าใจ


          แนวทางที่จะทำให้คนไทยสนใจวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น อันดับหนึ่ง 85.09% คือ นำเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมาช่วยเผยแพร่ เชื่อมโยงกับปัจจุบัน รองลงมา 71.02% คือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ตามมาด้วย 70.60% คือ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด


          ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,424 คน ด้วยวิธีสำรวจทางออนไลน์ช่วงระหว่างวันที่ 12-23 พ.ย.ที่ผ่านมา

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง