รีเซต

12 เมษายน 2566 ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาทโอนเข้าบัญชี จริงหรือ?

12 เมษายน 2566 ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาทโอนเข้าบัญชี จริงหรือ?
TNN ช่อง16
11 เมษายน 2566 ( 19:53 )
112
12 เมษายน 2566 ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาทโอนเข้าบัญชี จริงหรือ?

12 เมษายน 2566 ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาทโอนเข้าบัญชีทันทีจริงหรือ? กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว


ตามที่มีการแจ้งข้อมูลในประเด็นเรื่อง 12 เม.ย.นี้ ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาท โอนเข้าบัญชีทันที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์คลิปโดยมีรายละเอียดว่า ผู้สูงอายุรับเงินพิเศษ 800 บาทถ้วน โอนเข้าบัญชีทันทีจากเบี้ยผู้สูงอายุ 12 เม.ย.นี้ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่า เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ โดยปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้

– อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน

– อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน

– อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน

– อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

สัญชาติไทย

มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน

มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

– ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

– ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือ ผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมใด ๆ โดยปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคงยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยมีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ ไม่ใช่ได้รับเงิน 800 บาททุกกราย
ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง