รีเซต

เลือกตั้งเทศบาล เช็กด่วน! กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

เลือกตั้งเทศบาล เช็กด่วน! กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่
TNN ช่อง16
29 มีนาคม 2564 ( 12:53 )
94
เลือกตั้งเทศบาล เช็กด่วน! กกต.เปิดให้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ถึงเมื่อไหร่

วันนี้ (29มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน 


พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564


เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด


สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th Application Smart Vote  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444

ข่าวที่เกี่ยวข้อง