รีเซต

BTSGIF จ่ายเงินลดทุน 0.18 บ. XN 10 มิ.ย. จ่าย 26 มิ.ย.

BTSGIF จ่ายเงินลดทุน 0.18 บ. XN 10 มิ.ย. จ่าย 26 มิ.ย.
ทันหุ้น
29 พฤษภาคม 2567 ( 18:00 )
34
BTSGIF จ่ายเงินลดทุน 0.18 บ. XN 10 มิ.ย. จ่าย 26 มิ.ย.

#BTSGIF #ทันหุ้น - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF แจ้งผลการดำเนินงานงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 สินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานลดลง 5,111.64 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่สินทรัพย์สุทธิ จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,289.91 ล้านบาท

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ("กองทุน") แจ้งว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุนมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 17,772.6ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับงวดนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

 

แต่ทั้งนี้ กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567จำนวน 1,172.2 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,041.8 ล้านบาท ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุน และขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 21 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุน ดังนี้

 

1. จ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนหน่วยละ 0.180 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ 8.320 บาท เหลือหน่วยละ 8.140 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินลดทุนในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน (XN) 10 มิ.ย. 2567

2. กำหนดจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 26 มิถุนายน 2567

 

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 66/67 (สำหรับ 3 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. 67 - มี.ค. 67)รายได้ค่าโดยสาร สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 เพิ่มขึ้น 4.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 1.8% จากไตรมาสก่อน เป็น 1,669.6 ล้านบาท จำนวนผู้โดยสารรวม สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 จำนวน 50.0ล้านเที่ยวคน เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสก่อน

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 เท่ากับ 33.4บาทต่อเที่ยวการเดินทาง ลดลง 2.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 2.0% จากไตรมาสก่อน

รายได้รวม สำหรับไตรมาส 4ปี 66/67 เพิ่มขึ้น 11.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5.1% จากไตรมาสก่อนเป็น 1,191.4 ล้านบาท

กำไรจากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 จำนวน 1,172.2ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5.6% จากไตรมาสก่อน

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 อยู่ที่ (5,707.7) ล้านบาทลดลง 4.0 เท่าจากตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 11.1 เท่าจากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากรับรู้รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนสูง

อัตรากำไรจากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 เท่ากับ 98.4%เทียบกับ 98.5% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 98.9% ในไตรมาสก่อน

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 อัตรา 0.180 บาทต่อหน่วย ในรูปแบบของการจ่ายเงินลดทุนจะจ่ายวันที่ 26 มิถุนายน 2567

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 30,383.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.2494 บาทต่อหน่วย

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 66/67 สำหรับปี ตั้งแต่ เม.ย. 66 - มี.ค. 67)

รายได้ค่าโดยสาร สำหรับปี 66/67 เพิ่มขึ้น 22.8% จากปีก่อนอยู่ที่ 6,600.2 ล้านบาท

จำนวนผู้โดยสารรวม สำหรับปี 66/67 เพิ่มขึ้น 19.0% จากปีก่อน อยู่ที่ 194.4 ล้านเที่ยวคน

อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย สำหรับปี 66/67 เท่ากับ 33.9 บาท ต่อเที่ยวการเดินทาง เพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อน

รายได้รวม สำหรับปี 66/67เท่ากับ 4,715.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.2% จากปีก่อน

กำไรจากการลงทุนสุทธิ สำหรับปี 66/67 เพิ่มขึ้น 36.7% จากปีก่อน เป็น 4,648.4 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 66/67 ลดลง 2.6 เท่าจากปีก่อน เป็น (5,111.6) ล้านบาท จากการรับรู้รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนสูง

อัตรากำไรจากการลงทุนสุทธิ สำหรับปี 66/67 เท่ากับ 98.6% เทียบกับปีก่อนที่ 98.2%

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสะสม สำหรับปี 66/67 จะเท่ากับ 0.765 บาทต่อหน่วย เป็นการจ่ายเงินลดทุน

 

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

กองทุนตั้งใจที่จะประเมินมูลค่าทรัพย์สินใหม่ทุก 2 ปี ซึ่งครบรอบในไตรมาสนี้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประมาณการผลการดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าสายหลักที่กองทุนลงทุนให้สะท้อนถึงสภาพการเดินทางในปัจจุบันภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัจจัยอื่น รวมถึงปรับปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น อาทิ การปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับอัตราเงินเฟ้อ การยกเลิกการปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคต ผนวกกับการใช้โปรโมชั่นค่าโดยสารแบบใหม่ เป็นต้น ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ราคาประเมินครั้งนี้เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน

 

ในไตรมาส 4 ปี 66/67 กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนจำนวน 6,879.9ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจำนวน 6,880.0 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการประมาณการรายได้ในอนาคตลดลง แต่บางส่วนหักกลบกับการประมาณการค่าใช้จ่ายและต้นทุนเงินลงทุนลดลง ดังอธิบายข้างต้น ทำให้มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลดลง อยู่ที่ 28,870.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31มีนาคม 2567 จาก 35,750.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566และจากปีก่อนที่ 38,630.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

 

มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572

 

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

สำหรับไตรมาส 4 ปี 66/67 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เป็น (5,707.7) ล้านบาท ลดลง 4.0 เท่าจากไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน และลดลง 11.1 เท่าจากไตรมาสก่อน สาหตุหลักเนื่องจากการรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนสูงดังอธิบายก่อนหน้า

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง