รีเซต

ปิดเมืองป่าตอง! สกัดโควิด 19 เริ่มใช้พรุ่งนี้

ปิดเมืองป่าตอง! สกัดโควิด 19 เริ่มใช้พรุ่งนี้
TNN ช่อง16
4 เมษายน 2563 ( 23:12 )
333
3
ปิดเมืองป่าตอง! สกัดโควิด 19 เริ่มใช้พรุ่งนี้

วันที่ 4 เมษายน 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่ง เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าวเว้นแต่ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค แก็สหุงตัม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพกู้ภัยรถพยาบาล รถฉุกเฉิน ทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางาชการรถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยกเว้น หรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ        เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

                

โดยได้กำหนดกำหนดจุดตรวจคัดกรองโรค หรือด่านเฝ้าระวังโรคและตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่จำนวน 3 จุดคือ 1. จุดตรวจคัดกรองสี่กอ ตั้งอยู่ ณ ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้

2.จุดตรวจคัดกรองไชม่อนคาบาเร่ ตั้งอยู่ณถนสิริชย์ ตำบลป้าตอง อำเภอกะทุ้

3.จุดตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียนบ้านกะหลิมตั้งอยู่ ณ ถนนกมลา-ปาตอง ตำบลป่าตอง

                  

ส่วนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ป่าตองนั้น

1. ให้สำนักงานสารรณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอำเภอกะทู้ และเทศบาลเมืองปาตองจัดบุคลากรเข้าไปตรววัดไข้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปตองทุกคน หากพบผู้ใดมีอาการซึ่งเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิดจะต้องถูกส่งไปแยกกักกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

2. ให้เทศบาลเมืองปตอง ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ถนน บ้านพักอาศัยร้านคำในเขตพื้นที่ตำบลปตอง โดยการฉีดฆ่าเชื้อทั้งหมดทุกหลังคาเรือน

3.ตามที่จังหวัดได้มีคำสั่งปิดโรงแรมไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นหากมีโรงแรมใดในพื้นที่ตำบลป่าตองจำเป็นจะต้องให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงาน ด้านการบัญชี การซ่อมบำรุง หรืออื่นๆ ให้โรงแรมจัดหาที่พักภายในโรงแรมให้พนักงานจนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายพนักงานซึ่งอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคแต่หากมีพนักงานคนใดมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัดและประสงค์จะกลับภูมิลำเนา ให้โรงแรมแจ้งรายชื่อพนักงานให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต (ท่าฉัตรไชย) พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน นี้

                

และขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่มิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของเชื้อไวรัสโควิดไปยังบุคคลอื่นอีก การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิตในพื้นที่ตำบลป่าตองได้อย่างเด็ดขาด หากผู้ใดฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1)

 

ทั้งนี้คำสั่งฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนนี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง