รีเซต

คลังแจงแฮชแท็กร้อน #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ชี้ร้านทำผิดเงื่อนไขรับแลกเงินสด

คลังแจงแฮชแท็กร้อน #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ชี้ร้านทำผิดเงื่อนไขรับแลกเงินสด
TNN ช่อง16
11 ตุลาคม 2564 ( 12:28 )
74
คลังแจงแฮชแท็กร้อน #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ชี้ร้านทำผิดเงื่อนไขรับแลกเงินสด

วันนี้ ( 11 ต.ค. 64 )นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ชี้แจงกรณีส่งหนังสือเรียกเงินคืนร้านค้าทำเงื่อนไขโครงการเราชนะ จนเกิดเป็นแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ  บนโลกโซเชียลว่า โครงการเราชนะ มีประชาชนได้รับสิทธิ 33.2 ล้านคน ได้รับเงินช่วยเหลือคนละไม่เกิน 9,000 บาท มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1.3 ล้านราย ซึ่งสศค.ย้ำกับร้านค้ามาตลอดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยสศค.ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการกระทำที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการ เช่น รับแลกวงเงินสิทธิเป็นเงินสด เป็นต้น 

โดยปัจจุบันสศค.ระงับสิทธิถาวรผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้ว 2,099 ราย และออกหนังสือประทับตราแจ้งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เพื่อคืนเงินที่ได้รับแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ประกอบการขออุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือประทับตรา ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการชี้แจงเหตุผล พร้อมยื่นเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงต้นทุนสินค้า หลักฐานการจัดส่งสินค้า เป็นต้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งเอกสาร หรือมีความจำเป็นต้องรวบรวมเอกสารอาจขอขยายเวลาการจัดส่ง โดยจัดทำคำร้องพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมาทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wewin@fpo.go.th

ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานกับผู้ที่มีฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการ มีดังนี้ 1.ระงับสิทธิชั่วคราวการใช้แอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"เมื่อพบพฤติกรรมที่ผิดปกติในธุรกรรมการใช้จ่าย โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกลับเพื่อโต้แย้งภายใน 14 วัน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงาน

2.เมื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการแล้วเห็นว่ามีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวจริง หรือกรณีผู้ประกอบการไม่โต้แย้งและส่งเอกสารภายในเวลาที่กำหนด จะมีหนังสือประทับตราแจ้งผลวินิจฉัยและขอให้ชำระเงินคืนให้แก่โครงการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือประทับตรา 

3.เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 2. แล้ว ไม่มีการชี้แจงหรือข้อมูลหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ หรือไม่มีการชำระเงินคืนให้แก่โครงการ รวมถึงกรณีอุทธรณ์มาแล้วยังมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ ก็จะมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการอีกครั้ง โดยหากผู้ประกอบการยังไม่ชำระเงินคืน จะถูกดำเนินตามกฎหมายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง