รีเซต

สัปดาห์นี้หยุดยาว "กทม.-ภาคกลาง" ได้หยุด 4 วันติด!

สัปดาห์นี้หยุดยาว "กทม.-ภาคกลาง" ได้หยุด 4 วันติด!
TNN ช่อง16
20 ตุลาคม 2564 ( 15:33 )
411
สัปดาห์นี้หยุดยาว "กทม.-ภาคกลาง" ได้หยุด 4 วันติด!

วันนี้( 20 ต.ค.64) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้โพสต์ประกาศหนังสือเวียน เรื่อง วันหยุดราชการชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือน ต.ต.2564

ความว่า "ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (29 ธันวาคม 2563) เกี่ยวกับเรื่อง การกำหนด วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการ ประจำปี 2564 มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงว่า ในช่วงวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2564 จะเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันรวม 4 วัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564)

ที่เห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา) รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยเนื่องในวันปียมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 มาเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 

ทั้งนั้ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลางนั้น หมายถึง กรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลางรวม 17 จังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤตจิกายน 2560 

สำหรับวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันเปิดทำการตามปกติ เพราะได้เลื่อนวันหยุดชดเขยวันปิยมหาราขไปเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แล้ว 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่เลื่อนมาจากวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ด้วย ซึ่งคณะรัฒมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ขี้แจง"


ภาพจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

 

 ข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ภาพจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / TNN Online

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง