รีเซต

มาตรา 272 คืออะไร? เปิดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2560

มาตรา 272 คืออะไร? เปิดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2560
TNN ช่อง16
14 กรกฎาคม 2566 ( 12:00 )
110
มาตรา 272 คืออะไร? เปิดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2560

มาตรา 272 คืออะไร? เปิดรายละเอียดข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 2560


14 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกล เตรียมยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้รับเสียงสนับสนุนไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือไม่ถึง 375 คน ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา


มาตรา 272 คืออะไร? 


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ระบุถึง มาตรา 272 บัญญัติไว้ว่า มาตรา 272 ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 

ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้


คลิกอ่านฉบับเต็ม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง