รีเซต

‘คิงส์เมน’ ไฟเขียวม้วนเดียวจบเพิ่มทุนขาย RO-ออกวอร์แรนต์-ล้างขาดทุนสะสม

‘คิงส์เมน’ ไฟเขียวม้วนเดียวจบเพิ่มทุนขาย RO-ออกวอร์แรนต์-ล้างขาดทุนสะสม
มติชน
3 กุมภาพันธ์ 2564 ( 04:15 )
40
‘คิงส์เมน’ ไฟเขียวม้วนเดียวจบเพิ่มทุนขาย RO-ออกวอร์แรนต์-ล้างขาดทุนสะสม

บอร์ด บมจ.คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) จัดชุดใหญ่ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 240 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 240 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท แบ่งเป็นเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) 120 ล้านหุ้นที่ราคาพาร์ 0.50 บาท และรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (K-W1) ฟรีอีก 120 ล้านหุ้น พร้อมล้างผลขาดทุนสะสมทั้งหมดเกลี้ยง 177.15 บาท เพื่อเป็นเงินทุนรองรับงานใหม่ที่เข้ามาในไตรมาส1 กว่า 500 ล้านบาท และเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงฟื้นตัว

 

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 240 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท แบ่งเป็นเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

 

ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 120 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (K-W1) ที่ได้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้รับการจองซื้อและชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ก่อนนี้ฟรี ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (K-W1) จะมีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขาย และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

 

ทั้งนี้ที่ประชุมบอร์ด ยังได้มีมติอนุมัติให้ล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 165.15 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 177 .15 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามผลการดำเนินงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 177.15 ล้านยบาท สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับงานโครงการที่ได้รับเข้ามาใหม่กว่า 500 ล้านบาทในไตรมาส1 และเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และทำให้ฐานทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง