พาณิชย์ นำร่องตั้งกองทุนหนุนการค้าไทย-ลาว สกัดชาติมหาอำนาจรุกหนัก

พาณิชย์ นำร่องตั้งกองทุนหนุนการค้าไทย-ลาว สกัดชาติมหาอำนาจรุกหนัก
มติชน
10 พฤศจิกายน 2563 ( 10:24 )
37
พาณิชย์ นำร่องตั้งกองทุนหนุนการค้าไทย-ลาว สกัดชาติมหาอำนาจรุกหนัก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ไทย-สปป. ลาว” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยการยกระดับประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนให้แก่นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ไทย และ สปป.ลาว

 

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกทางการค้าไทย-ลาว เกิดจากการได้ลงพื้นที่พบปะกับนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปทำการค้าและลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งมักพบปัญหาหลายอย่าง เช่น ต้นทุนในการติดต่อประสานงานในการค้าขายและต้นทุนการขนส่งสินค้าข้ามแดนสูง การขนส่งสินค้าทางเรือ และการจัดการเอกสารการค้าผ่านแดน รวมถึงการขออนุญาตนำเข้าส่งออกใช้เวลานาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากร และการกักกัน มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีต้นทุนแฝงที่ค่อนข้างสูง ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายระหว่างกันของไทยและสปป.ลาว

 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในปี 2562 ของ ITD ที่พบว่า สปป.ลาวยังคงประสบกับปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าหลายประการ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การพัฒนากลไกการประสานงาน และบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การขาดบุคลากร ทรัพยากรและขีดความสามารถในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกทางการค้าทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่นักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นปัญหาปลีกย่อยต่างๆแล้ว ยังมีประเด็นที่น่ากังวลเรื่องที่ชาติมหาอำนาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนลาวในหลายๆ ด้านซึ่งมีแนวโน้มว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างไทย-ลาว อาจมีบทบาทน้อยลง รวมถึงรถไฟความเร็วสูงจากจีน-ลาว จะช่วยให้สินค้าจีนเข้าสู่ลาวได้มากขึ้น เป็นผลให้สินค้าจีนจะเข้ามาแย่งตลาดของสินค้าไทยในลาว ขณะเดียวกัน ลาวยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าที่ชายแดนกับเวียดนามมากกว่าไทย เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลของลาว ซึ่งจะทำให้การค้าไทยลาว-เสียเปรียบ แม้ว่าขณะนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศลาวก็ตาม

 

“ผมจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกทางการค้าไทย-สปป.ลาว ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ สปป.ลาว สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ไขประเด็นทางด้านเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทยและสปป.ลาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการที่ยังมีความซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกับการค้าในปัจจุบันมากขึ้น กำหนดเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปค้าขาย และลงทุน ในสปป.ลาวให้ได้รับความสะดวก ปลอดจากกฏเกณฑ์ที่ซับซ้อนยุ่งยาก ที่จะส่งผลต่อการแข่งกันทางการค้าให้มากที่สุด”

 

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สถาบัน ITD มีความคล่องตัวสูงในการเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้สะดวกและรวดเร็วกว่าหน่วยงานอื่น ดังนั้น จึงมองว่าควรใช้ประโยชน์จากสถาบัน ITD ในการศึกษาเรื่องดังกล่าว โดยทำหน้าที่ในการประสานเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาหารือกัน เพื่อนำไปสู่กลไกในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการค้าไทย-ลาว เพื่อลดอุปสรรคและข้อจำกัดทางการค้า หากได้ผลดี อาจขยายไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง