ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย ทร. ปี65 แนวทาง 10 ข้อ

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย ทร. ปี65 แนวทาง 10 ข้อ
ข่าวสด
8 ตุลาคม 2564 ( 07:38 )
22
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย ทร. ปี65 แนวทาง 10 ข้อ

ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบนโยบาย ทร. ปี65 แนวทาง 10 ข้อ ปกป้องสถาบัน หนุนงานรัฐบาล ส่งเสริมความอยู่ดีกินดี ประชาชน และงานด้านต่างประเทศ กำขับกำลังพล ยึดความจงรักภักดี มีสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ส่วนรวม เน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้องของ ทหารเรือ ตั้งม็อตโต้ใหม่ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา"

 

 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่กำลังพลกองทัพเรือ ผ่านระบบVTC จาก ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ไปยังห้องประชุมของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ

 

สำหรับนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือในปีนี้ เป็นการสานงานต่อเนื่อง จากนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์กองทัพเรือตลอดจนรวมพลังขับเคลื่อนกองทัพเรือตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ไปสู่การเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ประชาชนและสังคม และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความจงรักภักดี ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น นำพากองทัพเรือให้เจริญก้าวหน้า โดยเน้นความสามัคคีปรองดอง เป็นพี่เป็นน้อง ร่วมมือร่วมใจกันปฏบัติหน้าที่ พร้อมย้ำผู้บังคับหน่วยต้องดูแลหน่วยและดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา"

 

สำหรับเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำประเด็นสำคัญของการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 10 ประเด็น โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ การปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในงานด้านความมั่นคงของประเทศ การส่งเสริมความมั่งคั่งและความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งงานด้านต่างประเทศตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกำลังพลของกองทัพเรือให้มีความมั่นคงในชีวิต

 

 

ในขณะที่นโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติการกิจของกองทัพเรือ ในปีนั้นๆให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่ได้กำหนดไว้โดยนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือประจำปี ได้รับเอานโยบายกองทัพเรือบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายผู้บัญชาการทหารเรืออย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนกองทัพเรือมีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง