รีเซต

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
TNN ช่อง16
24 มกราคม 2566 ( 13:22 )
53
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ทั่วประเทศมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน 

- สัญชาติไทย 65,106,481 คน 

แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน 

- ไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน

- กรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 5,494,932 คน 

- จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด รวมทั้งสิ้น 189,453 คนคลิกอ่านฉบับเต็ม จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง