รีเซต

เปิดประวัติและผลงาน 4 แคนดิเดต ‘ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ’ คนที่ 14

เปิดประวัติและผลงาน 4 แคนดิเดต ‘ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ’ คนที่ 14
TNN ช่อง16
26 กันยายน 2566 ( 18:58 )
177
เปิดประวัติและผลงาน 4 แคนดิเดต ‘ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ’ คนที่ 14


เปิดประวัติและผลงาน 4 แคนดิเดต ‘ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ’ คนที่ 14พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ (รอย)

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น: 40 

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น: 24

เกษียณอายุราชการ: ปี 2567 การศึกษา: 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หลักสูตร FBI สืบสวน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย


ผลงาน:

ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) ปี 2562 และ 2565  

รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยภารกิจการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 Thailand 

ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT 
พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล (โจ๊ก)

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น: 47

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น: 31

เกษียณอายุราชการ: ปี 2574 

การศึกษา: 

ปริญญาเอก สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 


ผลงาน:

ปิดคดีแอม ไซยาไนด์, คดีคนไทยรับจ้างอุ้มบุญ, คดีมูลนิธิคุ้มครองเด็ก (บ้านครูยุ่น) ทำร้ายเด็ก-บังคับไปทำงานรีสอร์ต, ทลายเครือข่ายขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน, คดีทุนจีน, ปัญหาบุกรุกที่ดินเกาะหลีเป๊ะ 

ผอ.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

ผลักดันการแก้ประวัติอาชญากร ปรับปรุงระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2566พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ (ต่าย) 

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น: 41

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น: 25

เกษียณอายุราชการ: ปี 2569 การศึกษา: 

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี


ผลงาน: 

หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบคำสั่งกฎ ก.ตร. และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับบุคคลเข้ามาเป็นตำรวจสัญญาบัตร การบรรจุ แต่งตั้ง ครองยศ รวมถึงการเข้าเรียนหลักสูตร กอส. หลักสูตรการอบรมบุคคลภายใน (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) 
พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล (ต่อ)

นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น: -

นักเรียนเตรียมทหารรุ่น: -

เกษียณอายุราชการ: ปี 2567การศึกษา: 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สิงห์แดง รุ่น 38)

อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4


ผลงาน: 

ผู้นำพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม Active Shooter

ให้ความรู้ตำรวจทั้งสายงานปราบปราม-หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

นำปืนช็อตไฟฟ้าเข้ามาใช้งาน เพื่อลดความสูญเสียของผู้ปฏิบัติ 

หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขเรื่องอาวุธปืนหลวง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง