ก.ค.อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 24 ราย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ยังเหนียวแน่น

ก.ค.อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 24 ราย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ยังเหนียวแน่น
มติชน
18 สิงหาคม 2563 ( 10:43 )
63
ก.ค.อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 24 ราย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ยังเหนียวแน่น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเดือนสิงหาคม 2563 ว่า  ในเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 24 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ พ.ร.บ.ต่างด้าว โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 871 ล้านบาท และส่งเสริมจ้างงานคนไทย 686 คน

 

รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน  เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องก๊าซอุตสาหกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบเครื่องกลและไฟฟ้า และขบวนรถไฟ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเดินเครื่องเครื่องกำเนิดไอน้ำ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบความผิดปกติของเหล็กแท่งและการสังเกต Defect เหล็กขณะรีด และองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานสากล จึงทำให้ 7 เดือนแรกปี 2563 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 158 ราย มีเงินลงทุน 6,228 ล้านบาท

 

นายวุฒิไกร  กล่าวว่า สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการโดยเป็นคู่สัญญากับรัฐหรือเอกชน จำนวน 9 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส มีเงินลงทุนจำนวน 94 ล้านบาท อาทิ  บริการทางวิศวกรรมในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสนามบินดอนเมือง,สุวรรณภูมิ,อู่ตะเภา (EEC) บริการออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ทดสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำทางเทคนิค บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การค้าส่งและบริการทดสอบการใช้งานของเครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์ เป็นต้น  2. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 4 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์   มีเงินลงทุนจำนวน 369 ล้านบาท อาทิ  บริการวิจัยและพัฒนาสินค้าประเภทวาล์วและชิ้นส่วน  บริการสนับสนุนบุคลากรไปให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการผลิตและการทำการตลาดเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  บริการทางบัญชี/กฎหมาย/ให้ใช้พื้นที่บนแอปพลิเคชั่นเพื่อการโฆษณา/บริการให้ใช้แอพพลิเคชั่น การให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการด้านต่างๆ บริการด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย/บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า/บริการวิจัยและพัฒนา Application software เป็นต้น

 

 

3.ธุรกิจนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง จำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น จีน นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์  มีเงินลงทุนจำนวน 96 ล้านบาท อาทิ  นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย  การค้าปลีกเครื่องมือแพทย์  การค้าส่งค้าส่งชุดครัวและเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น  4.ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 7 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอินเดีย มีเงินลงทุนจำนวน 312 ล้านบาท อาทิ  บริการให้เช่า/ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และให้คำแนะนำการใช้งานถังบรรจุก๊าซสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม พร้อมท่อส่งก๊าซ  บริการให้ใช้ช่วงสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software)  บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการทดสอบและวิเคราะห์การออกฤทธิ์ของยาที่มีผลต่อมนุษย์  (วิจัยทางคลินิก) เป็นต้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง